Soňky habarlar

Arhiw

Ylym we tehnika

ÝUNESKO-nyň sanawyna ýene 29 ýadygärlik girizildi

Bakuda geçirilen ÝUNESKO-nyň ýygnagynda 167 ýurtdan jemi 1092 ýadygärlige baha berlip, olaryň 29 sanysy Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizildi. Olaryň arasynda adam eli bilen döredilen desgalar...

Türkmenistanda "Miras" žurnalynyň täze sany okyjylara gowuşdy

Ýurdumyzyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky dil, edebiýat we milli golýazmalar instituty tarapyndan neşir edilýän «Miras» ylmy-köpçülikleýin žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy diýip, TDH ýazýar. Türkmen, rus...

Aşgabatda halkara ylmy maslahat açyldy

Aşgabatda «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara maslahat açyldy. Ylymlar gününe bagyşlanan foruma türkmen alymlary, şeýle hem dünýäniň 20 ýurdunyň...

Ýaş alymlaryň arasynda taslama sergi-bäsleşigi geçirildi

Düýn Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň Merkezi binasynda Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi ge­ňeşiniň, Ylymlar akademiýasynyň, şeýle-de TYA-nyň we TMÝG-niň Merkezi ge­ňeşiniň ýanynda hereket edýän Ýaş alymlar...

Hojambaz etrabynda täze aragatnaşyk bölümi açyldy

Şu gün Hojambaz etrabynyň dolandyryş merkezinde etrap aragatnaşyk bölüminiň täze binasynyň açylyş dabarasy boldy. Bu desga Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň buýurmasy boýunça ýerli gurluşykçylar tarapyndan...