Ylym we tehnika

Mekdep bazarlary müşderilere hyzmat edýär

Häzirki wagtda ýurdumyzyň ähli ýerlerinde täze okuw ýylyna taýýarlyk işleri alnyp barylýar. Mekdep bazarlarynyň döredilmegi hem bu taýýarlyk işleriniň möhüm bölegidir. Häzirki günlerde Diýarymyzyň dürli...

Silos taýýarlamak we desgasynyň ölçegleri

Ýurdumyzyň ilatyny ýokary hilli et we süýt önümleri bilen üpjün etmekde maldarçylyga uly orun degişlidir. Maldarçylykdan alynýan et we süýt önümleriniň mukdaryny artdyrmakda we özüne...

Türkmenistanda pomidoryň täze görnüşi döredildi

Daşoguz şäherindäki Türkmen oba hojalyk institutynyň Oba hojalyk ylmy-önümçilik merkezinde pomidoryň “Wostok 36x”, “Balkan” sortlaryny çaknyşdyrmak arkaly “Aýnur” sorty döredildi. Sortuň şitili köpçülikleýin gögerip çykandan...

ÝUNESKO-nyň sanawyna ýene 29 ýadygärlik girizildi

Bakuda geçirilen ÝUNESKO-nyň ýygnagynda 167 ýurtdan jemi 1092 ýadygärlige baha berlip, olaryň 29 sanysy Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizildi. Olaryň arasynda adam eli bilen döredilen desgalar...

Türkmenistanda "Miras" žurnalynyň täze sany okyjylara gowuşdy

Ýurdumyzyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky dil, edebiýat we milli golýazmalar instituty tarapyndan neşir edilýän «Miras» ylmy-köpçülikleýin žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy diýip, TDH ýazýar. Türkmen, rus...

Aşgabatda halkara ylmy maslahat açyldy

Aşgabatda «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara maslahat açyldy. Ylymlar gününe bagyşlanan foruma türkmen alymlary, şeýle hem dünýäniň 20 ýurdunyň...

Ýaş alymlaryň arasynda taslama sergi-bäsleşigi geçirildi

Düýn Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň Merkezi binasynda Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi ge­ňeşiniň, Ylymlar akademiýasynyň, şeýle-de TYA-nyň we TMÝG-niň Merkezi ge­ňeşiniň ýanynda hereket edýän Ýaş alymlar...