Ylym we tehnika

«Инновационные технологии в использовании возобновляемых источников энергии»

2 декабря в конференц-зале Центра технологий Академии наук Туркменистана начала свою работу Международная научная конференция «Инновационные технологии в использовании возобновляемых источников энергии». Организатором...

Крупная дождевальная машина впервые применена в практике туркменского агропроизводства

Крупная фронтальная дождевальная установка приступила к обслуживанию засеянного озимой пшеницей поле частного производителя, площадью в 300 гектаров в Ахалском велаяте на территории дайханского объединения им.Ш.Батырова...

Презентация книги Президента Туркменистана изданной на румынском языке

Ашхабад,  11 декабря. «Turkmenportal».  10 декабря в зале Министерства здравоохранения и медицинской промышленности состоялась презентация фундаментального научного труда Президента Туркменистана, доктора медицинских наук,...

Türkmenistanda internet akymynyň tizligi artdyrylar

Aşgabat, 27-nji ýanwar. “Türkmenportal”. Türkmenistanda aragatnaşyk ulgamynyň toplumlaýyn ösdürilmegine uly üns berilýär. Häzirki wagtda Internet we häzirki zaman aragatnaşygynyň her bir raýata elýeterli bolmagy ugrunda ähli...

Dünýäde Howpsuz Internetiň güni bellenilýär

Aşgabat, 10.02.2015. “Türkmenportal”. 2015-nji ýylyň 10-njy fewralynda Howpsuz Internetiň güni bellenilýär. Bilermenleriň aýtmagyna görä, habar beriş tehnologiýalary ýyldyrym çaltlygyndaky tizlikde ösýär we örňeýär. Internet çagalaryň barha köp...

Türkmen radiosynyň taryhy

 Aşgabat, 12.02.2015, “Türkmenportal”. 1950-nji ýylyň 12-nji fewralynda Ýewropanyň radiogepleşikler birleşmesi döredildi. Onuň baş edarasy Ženewa şäherinde ýerleşip, diňe Ýewropada däl, eýsem Aziýada, Afrikada, Latyn Amerikasynda hem...

15-nji fewral taryhda

 Aşgabat, 15.02.2015. “Türkmenportal”. 2013-nji ýyl — Çelýabinskide meteorit ýagşy ýagdy. 2012-nji ýyl — Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky merkezi topary öz karary bilen Türkmenistanyň Prezidentiniň...

Zodiagyň belgileri boýunça 17-nji fewralyň täleýnamasy

 Aşgabat, 17.02.2015. «Türkmenportal».  Guzy, 21.03 - 20.04 Sişenbede Guzylar öz durmuş we professional tejribelerine garamazdan, özleri üçin täze bir zadyň üstüni açarlar. Ýyldyzlar olara gelýän maglumatlary kabul...

Täleýnama: 23-nji fewral-1-nji mart

 Aşgabat, 23.02.2015. «Türkmenportal». Guzy – 21.03 - 20.04 Hepdäniň Guzylar üçin oňaýly bolmagyna garaşylýar. Özüňiziň ýakyn geljek üçin meýilnamalaryňyzy gizlin saklaň! Goý, bu golaýlaryňyz üçin garaşylmadyk ýakymly...

Çygly fewral

Aşgabat, 23.02.2015. “Türkmenportal”. Aşgabatda soňky üç günde ygalyň 2 aýlyk normasy ýagdy. Diňe fewralyň 21-nden 22-sine geçilen gijede düşen ygal aýlyk norma deň boldy.  Bolluk bilen ýagan bu...

Çaltlandyrylan bilim hepdeligi dowam edýär

Aşgabat, 24.02.2015. “Türkmenportal”. “Şu günler ÝUNESKO-da çaltlandyrylan bilim hepdeligi geçirilýär” diýip, “unmultimedia.org” habar berýär. ÝUNESKO-da çaltlandyrylan ulgam sowatsyzlygyň garşysyna göreş serişdesi bolup biler diýip hasap edýärler. 2014-nji ýylda...

XXI asyryň telewideniýesi

Aşgabat, 25.02.2015. “Türkmenportal”. Soňky ýyllarda bütin dünýäde bolşy ýaly, Türkmenistanda hem telewideniýe diňe bir has meşhur bolman, eýsem, barha kämilleşýär. Soňky döwürde aýratyn meşhurlyga eýe bolan...

2015-nji ýylyň mart aýynda bolmagyna garaşylýan howa çaklamasy

Aşgabat, 01.03.2015. “Türkmenportal”. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky gidrometeorologiýa baradaky Milli komitetiň hünärmenleri tarapyndan Türkmenistan boýunça mart aýynda bolan howa ýagdaýlary baradaky köpýyllyk maglumatlar esasynda gysgaça häsiýetnama...

Düýe auksionda satylýar

 Aşgabat, 03.03.2015. “Türkmenportal”. “Abakanyň bagynyň düýe satylýandygy baradaky täsin habary, ine, indi bir hepde bäri Internet sahypalaryna birigen okyjylary özüne çekýär” diýip, www.krsk.kr.ru habar berýär. Ady belli...

Jübi radiopriýomniklerine 60 ýyl

Aşgabat, 04.02.2015. “Türkmenportal”. 1955-nji ýylyň 4-nji martynda “Sony” jübi tranzistr radiopriýomniklerini çykarmaga girişdi. Bu täze önüm kompaniýanyň üstünligine esas goýdy. Netijede “Sony” 1960-njy ýylyň aýaklaryna — 1970-nji...