Altymyrat Annadurdyýew «Almalygyň» düzüminde ilkinji pökgüsini geçirdi

16:0323.01.2017
0
337
Altymyrat Annadurdyýew «Almalygyň» düzüminde ilkinji pökgüsini geçirdi

Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň hüjümçisi Altymyrat Annadurdyýewiň Özbegistanyň «Almalyk» toparynyň düzüminde synagdan geçýändigini ozal hem habar beripdik. Şu günler futbolçy toparyň Türkiýäniň Antalýa şäherindäki türgenleşigine gatnaşýar.

22-nji ýanwarda «Almalyk» Russiýanyň Nowosibirsk şäheriniň «Sibir» topary bilen ýoldaşlyk duşuşygyny geçirdi. Duşuşyga «Almalygyň» esasy düzüminde çykan ildeşimiz 43-nji minutda Akbar Turaýewiň beren pasyny derwezä dürs gönükdirip hasaby açdy. Duşuşyk 3:0 hasabynda «Almalygyň» ýeňşi bilen tamamlandy. A.Annadurdyýewden başga-da, 45-nji minutda D.Juraýew, 55-nji minutda A.Rahmatullaýew tapawutlandy.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň