Aşgabatda hazarýaka döwletleriniň daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň derejesindäki Ýörite iş toparynyň nobatdaky 43-nji mejlisini geçiriler

11:3723.01.2016
0
933

Şu ýylyň 27-29-njy ýanwary aralygynda Aşgabat şäherinde Hazar deňziniň hukuk derejesi hakyndaky Konwensiýasyny  işläp taýýarlamak boýunça hazarýaka döwletleriniň daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň derejesindäki Ýörite iş toparynyň nobatdaky 43-nji mejlisini geçiriler.

Nobatdaky mejlisde  2015-nji ýylda geçirilen işleriň jemlerini ara alyp maslahatlaşmak, şeýle hem türkmen tarapynyň bu täsin tebigy suw howdanynyň bioserişdelerini gorap saklamaga, köpeltmäge hem-de rejeli peýdalanmaga, onuň ekologiýa howpsuzlygynyň berjaý edilmegine we özara gyzyklanma bildirilýän sebitleýin hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilen tekliplerini hasaba almak bilen toparyň ýakyn geljek üçin işiniň wezipelerini we ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlemek göz öňünde tutulýar. 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň