Pudagara toparyň mejlisi geçirildi

11:3918.01.2016
0
247
Pudagara toparyň mejlisi  geçirildi

16-njy ýanwarda Türkmenistanyň Adam hukuklary babatda halkara borçnamalaryň we halkara ynsanperwer hukugyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek baradaky Pudagara  toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Onuň barşynda Türkmenistanyň Adam hukuklary babatda halkara borçnamalaryň we halkara ynsanperwer hukugyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça Pudagara topary tarapyndan 2015-nji ýylda ýerine ýetirilen işler bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Mejlisiň barşynda adam hukuklary babatda halkara borçnamalaryň we halkara ynsanperwer hukugyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça Pudagara toparyň agzalary 2016-njy ýyl üçin işlenip taýýarlanylan  meýilnamadan gelip çykýan wezipeler boýunça pikir alyşdylar. 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň