2016-njy ýylda aspirantura we doktorantura kabul ediljek dalaşgärleriň sany tassyklanyldy

16:0209.01.2016
0
2405
2016-njy ýylda aspirantura we doktorantura kabul ediljek dalaşgärleriň sany tassyklanyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz Watanymyzda amala aşyrylýan düýpli özgertmeleri ylmy taýdan esaslandyrmak, ýurdumyzyň ykdysadyýetine, ylym-bilim, medeniýet ulgamlaryna ylmyň gazananlaryny ornaşdyrmak, halkymyzyň taryhyny, medeniýetini, sungatyny, dilini we edebiýatyny ylmy esaslarda  öwrenmek hem-de ýokary derejeli hünärmenleri we ylmy işgärleri taýýarlamak maksady bilen:

2016-njy ýylda ylmyň ugurlary boýunça aspirantura we doktorantura kabul ediljek aspirantlaryň we doktorantlaryň hem-de alymlyk derejelerine dalaşgärlige hasaba alynjak dalaşgärleriň sany;

2016-njy ýylda kliniki ordinatura kabul ediljek ordinatorlaryň sany tassyklanyldy.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň