Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynyň guramaçylyk komiteti döredildi

18:0605.01.2016
0
2257
Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynyň guramaçylyk komiteti döredildi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, 2016-njy ýyly “Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly” diýip atlandyrmak bilen bagly guramaçylyk komiteti döredildi we onuň düzümi tassyklanyldy.

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligine degişli ministrlikler we pudak edaralary bilen bilelikde  2016-njy ýyly “Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly” diýip atlandyrmak bilen bagly ýylyň dowamynda geçiriljek dabaralaryň we çäreleriň Meýilnamasynyň taslamasyny taýýarlamak we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetine bermek tabşyryldy.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň