Soňky habarlar

Arhiw

Amanow türkmen ýygyndysynyň janköýerleri begendirip biljekdigine ynanýar

14:1721.11.2023
0
26462

Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysynyň kapitany Arslanmyrat Amanow DÇ ― 2026-nyň saýlama tapgyrynyň çäginde Gonkongyň ýygyndysy bilen geçiriljek duşuşyk barada pikirlerini paýlaşdy:

― Toparymyz taktiki we fiziki başarnyklaryny güýçlendirmek üçin yyzgiderli işleýär. Ähli maksadymyz ― ýeňiş. Gonkongyň güýçli garşydaşdygyny bilýäris, ýöne öz güýjümize hem ynanýarys. Zähmetimiziň ýerine düşüp, janköýerlerimizi begendirmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Gonkong ― Türkmenistan duşuşygy 21-nji noýabrda Gonkong stadionynda geçiriler. Ol Aşgabat wagty bilen sagat 17:00-da başlanar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň