Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda geçiriljek kuraş boýunça dünýä çempionatynyň petekleri satuwa çykaryldy

15:2620.11.2023
0
42169

23 — 28-nji noýabr aralygynda Aşgabat şäherindäki Olimpiýa şäherçesinde kuraş boýunça 14-nji dünýä çempionaty geçiriler. Bu abraýly halkara ýaryşyň petekleri eýýäm satuwa çykaryldy diýip, «Turkmenportalyň» habarçysy habar berýär.

Aşgabatdaky dünýä birinjiligi Ýer ýüzüniň iň güýçli pälwanlaryny bir ýere jemlär. Türkmenistanyň ýaşaýjylary we daşary ýurtly myhmanlar ýaryşyň peteklerini Olimpiýa şäherçesiniň kassalarynda (Işewürlik merkeziniň golaýyndaky), şeýle-de «Berkarar» (1-nji gat) hem-de «Aşgabat» (2-nji gat) söwda we dynç alyş merkezlerindäki nokatlarda satyn alyp bilerler. Petegiň bahasy 25 manat.

Ýeri gelende bellesek, dünýä çempionatynyň açylyş dabarasy 25-nji noýabrda geçiriler.

Kuraş boýunça 14-nji dünýä çempionatynyň gatnaşyjylaryň sany boýunça rekord goýmagyna garaşylýar. Mundan ozal dünýä birinjiligine gatnaşmak üçin 53 döwletden 480 adamyň hasaba alnandygyny habar beripdik. Şolaryň 241 sanysy türgenler bolup, galanlary tälimçiler, eminler hem-de beýleki resmi adamlardyr.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň