Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 57 million 90 müň dollaryndan gowrak boldy

21:2608.11.2015
0
723
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 57 million 90 müň dollaryndan gowrak boldy

Birleşen Arap Emirliklerinden, Hindistandan, Owganystandan gelen telekeçiler daşary ýurt puluna Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini we binýatlyk ýagy satyn aldylar. Owganystandan we Dominik Arkalaşygy ýurtlaryndan gelen işewürler “B” kysymly karbamid (“Türkmenhimiýa” DK)  satyn aldylar. Mundan başga-da, Russiýadan, Şweýsariýadan, BAE-den, Beýik Britaniýadan, Türkiýeden, Singapurdan, Ukrainadan, Gyrgyzystandan gelen telekeçiler daşary ýurt puluna arassalanan pagta ýagyny, nah ýüplügi we pagta süýümini satyn aldylar. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 57 million 90 müň dollaryndan gowrak boldy.

Manat serişdelerine Russiýanyň, Hindistanyň, Pakistanyň işewürleri jemi bahasy 4 million 842 müň manatlykdan gowrak bolan arassalanan pagta ýagyny we nah ýüplügi satyn aldylar.

Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin 31 million manatlykdan gowrak azyklyk bugdaýy satyn aldylar.

“Türkmenistan: hepdäniň wakalary”, TDH.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň