Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 20 ýyllygy mynasybetli çäreleriň uly toplumy geçirilýär

16:4207.11.2015
0
473
Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 20 ýyllygy mynasybetli çäreleriň uly toplumy geçirilýär

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýylyň 10 aýynyň jemlerine bagyşlanyp, 6-njy noýabrda geçirilen mejlisinde hasabat berlişi ýaly, geçen döwrüň içinde Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň hormatyna Türkmenistanyň ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň işjeň gatnaşmagynda çäreleriň 414-si geçirildi. Türkmen döwletiniň Bitaraplygynyň 20 ýyllygyna bagyşlanan web-saýt hereket edýär. Daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde Türkmen döwleti hem-de onuň Bitaraplyk derejesi, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda yzygiderli alnyp barylýan döredijilikli parahatçylyksöýüjilik syýasat barada köpsanly mowzuklaýyn makalalary çap edildi.

12-nji dekabrda Aşgabatda ýokary derejeli halkara maslahaty hem-de baýramçylyk konserti geçiriler.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň