Soňky habarlar

Arhiw

18 adam Türkmenistanyň Hormatly il ýaşulusy adyna mynasyp boldy

15:2325.09.2023
0
43640

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow halkyň agzybirligini we jebisligini pugtalandyrmakda, ýaş nesli gadymdan gelýän milli däplere laýyklykda terbiýelemekde aýratyn goşant goşan ýurduň 18 raýatyna Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen adyny dakmak hakynda Karara gol çekdi diýip, TDH habar berýär.

Hormatly ada mynasyp bolanlaryň arasynda Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Merkezi geňeşiniň başlygynyň orunbasary Akmämmet Akmämmedow, Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň «Biznes reklama» gazetiniň esasy ugurlar boýunça bölüm redaktory Gurbannazar Arazgulyýew, «Altyn Nesil» hojalyk jemgyýetiniň alyp baryjy inženeri Kakajan Täşliýew, Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Gökdepe şäheriniň ýaşaýjysy, pensioner Muhammetmyrat Orazow, Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynyň Rysgally obasynyň ýaşaýjysy, pensioner Baýgeldi Akyýew, Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň Kaka şäheriniň ýaşaýjysy, pensioner Işanguly Gulyýew, Balkan welaýatynyň Gyzylarbat etrabynyň «Annamyrat Ahun» dini guramasynyň baş ymamy Orazmyrat Annanepesow, Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabyndaky «Yhlas ýoly» hojalyk jemgyýetiniň sakçysy Nyýazmuhammet Rejepow, Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň Gumdag şäherçesiniň ýaşaýjysy, pensioner Annapolat Orazow, Daşoguz welaýatynyň Şabat etrabynyň Bossan geňeşliginiň Helleň obasynyň ýaşaýjysy, pensioner Reýmbaý Ýolliýew, Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynyň «Sazakly» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Gutly Ballyýew, Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň ýaşaýjysy, pensioner Ýazmyrat Arazmyradow, Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň ýaşaýjysy, pensioner Mamatkuly Azymow, Lebap welaýatynyň Saýat etrabynyň Merýe geňeşliginiň Alpan obasynyň ýaşaýjysy, pensioner Hemraguly Agalyýew, Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabynyň Mekan geňeşliginiň Mekan obasynyň ýaşaýjysy, pensioner Bazarkul Şalyýew, Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň Agzybir geňeşliginiň Arkadag obasynyň ýaşaýjysy, pensioner Allaberdi Çaryýew, Mary welaýatynyň Murgap etrabynyň Murgap şäheriniň ýaşaýjysy, pensioner Geldimyrat Aşyrow, Mary welaýatynyň Ýolöten etrabynyň Ýolöten şäheriniň ýaşaýjysy, pensioner Jumanazar Jumamyradow bar.

«Il-ýurt bähbitli, döwlet ähmiýetli möhüm meseleleri maslahatlaşyp-geňeşip çözmäge, ýurdumyzda amala aşyrylýan tutumly işlere we giň gerimli özgertmelere parasatly ýaşulularymyz işjeň gatnaşýarlar. Möhüm ähmiýetli başlangyçlara olaryň ak patasy bilen badalga berilýär. Garaşsyz, Bitarap döwletimiziň alyp barýan içeri we daşary syýasatyny halkymyza düşündirmekde hem sarpaly ýaşulularymyz uly işleri bitirýärler» diýlip, resminamada aýdylýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň