Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistan deňze çykalgasy bolmadyk ýurtlar bilen hyzmatdaşlyga gyzyklanma bildirýär

15:2223.09.2023
0
39165
Türkmenistan deňze çykalgasy bolmadyk ýurtlar bilen hyzmatdaşlyga gyzyklanma bildirýär
Surat: uzdaily.uz

Duşanbe şäherinde Täjigistan — Özbegistan — Türkmenistan — Eýran — Türkiýe ulag geçelgesi boýunça Iş toparynyň ilkinji maslahaty geçirildi. Maslahata Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasy (ECO) ýolbaşçylyk etdi diýip, Özbegistanyň Ulag ministrligi habar berdi.

21-nji sentýabrda geçirilen duşuşykda ýük daşamalaryny artdyrmak we söwda amallaryny ýönekeýleşdirmek, hususan-da, deňze çykalgasy bolmadyk ýurtlar üçin halkara üstaşyr geçişi ösdürmek we höweslendirmek meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Belläp geçsek, Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň ulag ministrleriniň 11-nji mejlisinde kabul edilen Ankara Jarnamasyna laýyklykda, Täjigistan — Özbegistan — Türkmenistan — Eýran — Türkiýe multimodal ulag geçelgesini ösdürmek boýunça taslamanyň maksatnamasyny işläp taýýarlamak barada ylalaşyk gazanylypdy.

Ozal habar berşimiz ýaly, mejlisde türkmen taraňyndan «Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň bölüm müdiri Begli Söýünow hem-de «Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň bölüm müdiri Aýmyrat Şiriýew wekilçilik etdi.

Bu ulag geçelgesi Merkezi Aziýa we Ýakyn Gündogar sebitiniň üsti bilen Hytaýy Türkiýe bile baglanyşdyrar. Şunuň bilen baglylykda, Täjigistan – Özbegistan – Türkmenistan – Eýran – Türkiýe täze multimodal ulag geçelgesi ýük dolanyşygynda dürli ulag serişdelelerini, şol sanda demir ýol, awtomobil, deňiz we howa ulaglaryny ulanmagy göz öňünde tutýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň