“Ýaş liderler” meýilnamasy hereketde

10:3524.10.2015
0
1886

Türkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komitetiniň ýaş hünärmenleri Ýaponiýada kämilleşdiriş okuwlaryny geçdiler. Okuw-tejribe sapaklary ýapon halkara hyzmatdaşlygy agentliginiň “Merkezi Aziýa we Kawkaz ýurtlarynyň ýaş liderleri. Sebit syýahatçylygynyň ösüşi” maksatnamalaýyn meýilnamasynyň çäklerinde guraldy. Myhmansöýerlik ugruny dolandyrmagyň ýapon tejribesini öwrenmegiň neneň-niçik geçendigi barada “Syýahat” žurnalynyň nobatdaky sanyndaky makalada gürrüň berilýär.

“Ýaş liderler” meýilnamasy gelejekde syýahatçylyk ulgamyny ösdürmäge we şu pudak bilen baglanyşykly meseleleri çözmäge goşant goşmaly işgärleriň hünär bilimlerini we iş endiklerini çuňlaşdyrmaga gönükdirilendir. Kämilleşdiriş okuwlary syýahatçylykda döwlet we hususy eýeçiligiň orny, sebitlerde syýahatçylygyň ösüşi ýaly ugurlary öz içine aldy.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň