Soňky habarlar

Arhiw

Alplardaky dag şypahanasy gar ýetmezligi sebäpli ýapyldy

15:2819.09.2023
0
21538

Fransiýanyň La-Sambýui şäherinde gar ýetmezçiligi sebäpli dag lyja kurorty ýapyldy diýip, «Habar 24» ýazýar.

Şäheriň häkimiýetleri ählumumy maýlama bilen baglylykda şeýle çözgüdi kabul etdiler. Lyjada typylýan möwsüm ozalkysyndan birnäçe hepde az dowam etdi, şonuň üçin ony saklamak bähbitsiz bolup durýar. Gysga wagtda kurortyň infrastrukturasy üýgedilip gurlar.

Bu şeýle kynçylyga uçran ýeke-täk kurort däldir, 2001-nji ýyldan bäri ýurtda daga göterijileriň 22-sini sökdüler. Olaryň ýene 100 töweregi ulanylmaýar diýip, Fransiýanyň ekologiýa guramasy habar berdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň