Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanda polipropilen haltalary nireden sargyt etmeli

11:1719.09.2023
0
29905

2010-njy ýylda öz işine başlan «Rowachlan Galkynysh» hususy kärhanasy azyk we azyk däl, ürgün önümleri saklamak üçin ulanylýan polipropilen haltalary, rulon «ýeňleri», «Rowachpack» haryt nyşanly «big-begleri» eksport edýän öňdebaryjy türkmen eskportçylarynyň biri bolup durýar.

«Rowachpack» haryt nyşanynyň önümleri çyglylyga durnuklylygy, himiki çydamlylygy, ýokary mehaniki berkligi, 20 kg-dan 1 tonna çenli agramdaky ýükleri götermek ukyby bilen tapawutlanýar. Onuň hili bolsa şu ýylda gowşurylan ISO 9001:2015 «Hil dolandyryş ulgamy» halkara şahadatnamasy bilen tassyklanylýar.

Kuwwatlylygy bir ýylda 500 tonna gaplaýyş önümi bolan bu zawodyň meýdany 44 müň inedördül metrden gowrakdyr. Bu ýerde 200-den gowrak işgär, şol sanda 150 sany hünär taýýarlygy bolan tehniki hünärmen zähmet çekýär. Kompaniýa häzirki wagtda önümçilik kuwwatyny, önümleriň görnüşini artdyrmaga, şeýle hem polipropilen haltalarda fleksografiýa we logotip çap etmek ýaly hyzmatlary hödürleýän täze zawodyň gurluşygyny alyp barýar.

«Rowachpack» haltalarynyň ýokary hilini polipropilen çig maly bilen üpjün ediji — Türkmenbaşy nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy bilen alyp barýan hyzmatdaşlygy hem tassyklaýar.

Häzirki wagtda kompaniýa eksport mümkinçiliklerini ösdürmegi maksat edinýär. Onuň daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň hatarynda Russiýanyň we GDA-nyň beýleki ýurtlarynyň kärhanalary bar. Bu günki günde Ýewropanyň we Günorta Amerikanyň isleg bildirlýän alyjylaryny degişli önüm bilen üpjün etmegiň mümkinçiliklerine seredilýär. «Rowachlan Galkynysh» hususy kärhanasy müşderileriň isleglerine we maksatlaryna laýyklykda özbaşdak sargytlary hem ýerine ýetirýär. Sargyt etmek üçin haltalaryň san taýdan iň az mukdary 300 000 sany ýa-da 22 tonna bolmalydyr.

Kärhana uzak möhletleýin işewürlik hyzmatdaşlygyny giňeltmek bilen gyzyklanýar.

«Rowachlan Galkynysh» HK-nyň wekilleri bilen (+993 62) 29 29 69, (+993 12) 29 29 69 telefon belgileri ýa-da rowachpack@gmail.com elektron poçta salgysy arkaly habarlaşmak bolýar.

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň