Soňky habarlar

Arhiw

8 aýda 17,8 müň sany türkmenistanly Özbegistanda dynç aldy

17:5518.09.2023
0
21442

Türkmenistan şu ýylyň ýanwar — awgust aýlarynda Özbegistana dynç almaga baran raýatlarynyň sany boýunça öňdäki onlukdan ýer aldy. Bu barada Özbegistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Statistika agentligi habar berýär.

Çeşmede bellenilişine görä, 2023-nji ýylyň sekiz aýynyň dowamynda 17,8 müň sany türkmenistanly dynç almak maksady bilen goňşy ýurtda bolupdyr. Şeýlelikde, Türkmenistan bu ugurda altynjy orna ornaşypdyr.

2023-nji ýylyň ýanwar — awgust aýlaryna Özbegistana dynç almaga baran raýatlarynyň sany boýunça Russiýa Federasiýasy (155,5 müň), Gazagystan (39,6 müň), Täjigistan (25,1 müň), Türkiýe (22,8 müň) hem-de Gyrgyz Respublikasy (21,6 müň) ilkinji bäşlige giripdir.

Hasabat döwründe Özbegistana dynç almak maksady bilen baran daşary ýurt raýatlarynyň umumy sany 466,9 müňe deň bolup, şonuň 3,8 göterimi Türkmenistanyň paýyna düşýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň