Türkmenistanda zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talyp we diňleýji haklarynyň möçberi ýokarlanar

10:4317.10.2015
0
664
Türkmenistanda zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talyp we diňleýji haklarynyň möçberi ýokarlanar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow nobatdaky Ministrler Kabinetiniň mejlisinde  esasy maliýe resminamasy işlenip düzülende, ileri tutulýan ulgamlary ösdürmäge gönükdirilen taslamalary maliýeleşdirmäge aýratyn üns berdi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany esasynda 2016-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan Türkmenistanda zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talyp we diňleýji haklarynyň möçberiniň 10 göterim ýokarlandyrylmagy göz öňünde tutulýar. Öňki ýyllarda bolşy ýaly, maliýe  serişdeleriniň ep-esli bölegi milli, döwlet, sebit we pudak maksatnamalarynda kesgitlenen wezipeleri üstünlikli çözmäge gönükdiriler.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň