Täzelikler

Архив новостей

Türkmenistanyň Prezidenti Latwiýa Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy

11:1727.09.2015
0
801
Türkmenistanyň Prezidenti Latwiýa Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy

Birleşen Milletler Guramasynyň ştab-kwartirasynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Latwiýa  Respublikasynyň Prezidenti  Raýmonds Weýonisiň ikitaraplaýyn duşuşygy geçirildi.   

Bellenilişi ýaly,  söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň depginini we möçberlerini mundan beýläk-de artdyrmak üçin Türkmenistanyň we Latwiýanyň  uly mümkinçilikleri bardyr. Şunlukda, söwda-ykdysady, senagat, ylmy-tehniki  hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi zerur bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-latwiýa hökümetara topary döredildi. Bellenilişi ýaly, toparyň üçünji mejlisi 2016-njy ýylda Riga şäherinde geçiriler.  Özara bähbitli ikitaraplaýyn  gatnaşyklary ösdürmegiň geljegi iki ýurduň amatly geoykdysady mümkinçilikleriniň bardygy bilen hem şertlendirilendir.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutany türkmen-latwiýa hyzmatdaşlygynyň halkara ulag-logistika düzümini ösdürmekde, söwda-üstaşyr geçelgeleri, hususan-da,  “Demirgazyk-Günorta”  ugry boýunça geçelgeleri döretmekde möhüm şertleriň biri bolup biljekdigini belledi. 

Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistanyň medeni-ynsanperwer, syýahatçylyk, maglumat-tehnologiýalar, aragatnaşyk ýaly ugurlar boýunça hünärmenleri taýýarlamakda Latwiýanyň toplan oňyn tejribesine uly gyzyklanma bildirýändigini nygtady. Şeýle hem döwlet Baştutany ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk barada aýtmak bilen, iki ýurduň Ylymlar akademiýalarynyň arasynda ysnyşykly gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň maksada laýyk boljakdygyny belledi.

Duşuşygyň ahyrynda döwlet Baştutany we Latwiýa  Respublikasynyň Prezidenti ikitaraplaýyn görnüşde, şeýle hem iri halkara düzümleriniň çäklerinde netijeli hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de üstünlikli  ösdüriljekdigine ynam bildirdiler.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň