Türkmenistanda bäşinji synpdan hytaý we ýapon dilleri öwredilip başlanar

09:4620.09.2015
0
2683
Türkmenistanda bäşinji synpdan hytaý we ýapon dilleri öwredilip başlanar

Türkmenistanyň halkara hyzmatdaşlyk ugrunyň geriminiň işjeň giňeldilýändigini nazara almak bilen, daşary ýurt dillerini öwrenmek boýunça öňde duran wezipeleriň möhüm ähmiýete eýe bolýar. 18-nji sentýabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisiniň barşynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bu barada aýtmak bilen, wise-premýere daşary ýurt dilleri, hususan-da, hytaý we ýapon dilleri boýunça berilýän sapaklary artdyrmagyň, özi-de diňe bir dil öwrenýän institutlarda, bölümlerde däl, eýsem tehniki, ykdysady we beýleki ugry bolan ýokary okuw mekdeplerinde-de  işjeň öwretmek babatda birnäçe tabşyryklary berdi.

Şeýle hem mekdepleriň  5-nji synpdan başlap hytaý we ýapon dillerini öwretmek, ony okatmagyň usulyny kämilleşdirmek boýunça anyk görkezmeler berildi.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň