10-njy sentýabr Türkmenistan üçin ykbal çözüji ähmiýete eýe bolan möhüm kararlaryň kabul ediljek güni hökmünde taryha girer

11:5709.09.2015
0
2263
10-njy sentýabr Türkmenistan üçin ykbal çözüji ähmiýete eýe bolan möhüm kararlaryň kabul ediljek güni hökmünde taryha girer

Ertir “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynyň täze ajaýyp desgalarynyň üstüni ýetiren Kongresler merkezi Türkmenistanyň Ýaşulularynyň nobatdaky maslahatyna gatnaşyjylara we köp sanly myhmanlara gapylaryny giňden açar. Türkmenistanlylaryň millionlarçasy telewizorlaryň ekranyna golaý-golaý süýşüp, Balkan welaýatynda bolup geçjek taryhy wakanyň gönüden-göni şaýady bolarlar. 2015-nji ýylyň 10-njy sentýabry öz halkyny döredijiligiň we ösüşiň şaýoly bilen ynamly öňe alyp barýan Milli Lideriň — Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan üçin ykbal çözüji ähmiýete eýe bolan möhüm kararlaryň kabul edilen güni hökmünde taryha girer.

Ýurdumyz üçin şanly senäniň — Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 20 ýyllygynyň bellenilýän ýylynda geçýän forumyň gün tertibine döwletiň içeri we daşary syýasatynyň ilkinji nobatdaky meseleleri giriziler. Ýaşulularyň maslahaty ägirt uly üstünliklere ýeten ýurdumyzyň mundan beýläk-de depginli ösmegine nobatdaky badalga bolar.  

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň