Awazadaky 100 metrlik Döwlet baýdagynyň sütüni Türkmenistanyň Ýaşulular maslahatyna gatnaşyjylary garşylar

10:4307.09.2015
0
1653
Awazadaky 100 metrlik Döwlet baýdagynyň sütüni Türkmenistanyň Ýaşulular maslahatyna gatnaşyjylary garşylar

Deňizýaka şäheriň Awaza etrabynyň Berkarar we Oguzhan şaýollarynyň çatrygynda Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň 100 metrlik Döwlet baýdagy parlaýar. Şu gün Watanymyzyň ýaşyl tugy Türkmenistanyň ýaşulular maslahatyna gatnaşyjylary garşylar.

Ägirt uly möçberli milli Tugumyz ini 20 metr we uzynlygyna 30 metr bolup, 600 inedördül metrden ybaratdyr. Dynç alyş zolagyna girilýän ýerde halkalaýyn çatrykda 2013-nji ýylda dikeldilen Baýdak sütüni “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynyň özboluşly derwezesi bolup, 2010-njy ýylda Ginnesiň rekordlar kitabyna girizilen paýtagtymyzdaky Baýdak sütüninden 33 metr kiçidir. Häzir bu Baýdak sütüni deňiz dynç alyş künjeginiň gözellikleriniň birine öwrüldi.

Watanymyzyň ýaşyl Tugy asuda asmanda buýsanç bilen parlap, milli buýsanjymyz bolmak bilen, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň, ýurt Garaşsyzlygynyň, Türkmenistanyň agzybir halkynyň durnuklylygynyň we abadançylygynyň nyşany hökmünde çykyş edýär. Türkmenler öz Baýdagyna hemişe örän aýawly garapdyrlar. Ol türkmenistanlylary beýik işlere ruhlandyrýar, olaryň ruhuny göterýär, her bir ynsanda söýgi we öz topragyňa, Watanyňa wepalylyk duýgularyny terbiýeleýär we ösdürýär.

Şeýle hem ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplyk derejesine eýe bolmagy bilen, Türkmenistanyň Döwlet baýdagyny zeýtun pudagynyň iki şahajygynyň bezeýändigini bellemek gerek. Ol halkymyzyň däp bolan köpasyrlyk parahatçylyk söýüjiligini alamatlandyrýar. Döwlet nyşanynda agzybirligiň, ylalaşygyň we parahatçylygyň aýdyň şöhlenenen nyşanlarynyň şunuň ýaly berkidilmegi dünýä taryhynda ilkinji gezek bolup geçdi.

Häzir “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda dikeldilen Baýdak sütüninde parlaýan mähriban Watanymyzyň uly möçberli milli Tugy parahatçylygyň, döredijiligiň we ösüşiň ýolunda ýurdumyzyň ägirt uly üstünlikleriniň ýene-de bir aýdyň ýüze çykmasy bolup durýar.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň