Aşgabatda “Türkmenistanyň energetika senagatynyň ösüşiniň esasy ugurlary” atly halkara sergisi we maslahaty geçer

18:0805.09.2015
0
1030

12—13-nji sentýabrda Aşgabatda “Türkmenistanyň energetika senagatynyň ösüşiniň esasy ugurlary” atly halkara sergisi we maslahaty geçiriler. Nobatdaky ýöriteleşdirilen forum ýurdumyzyň energetika ulgamynyň ýeten derejesini we geljekki ösüşini giňden beýan etmäge gönükdirilendir.

Öňde boljak pudaklaýyn halkara sergisi we maslahaty elektroenergetika pudagyndaky halkara işjeň gatnaşyklaryň mundan beýläk-de ösdürilmegine kuwwatly itergi berer.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň