Türkmenistanda Gurban baýramy bellenilýän günleri iş günleri däl diýlip yglan edildi

11:4605.09.2015
0
2776
Türkmenistanda Gurban baýramy bellenilýän günleri iş günleri däl diýlip yglan edildi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararyna laýyklykda 24—25—26-njy sentýabrynda Gurban baýramyny bellemeli we şol günler iş günleri däl diýlip yglan edildi.

Resminamada bellenilişi ýaly, Türkmen halkynyň asyrlardan gözbaş alyp gaýdýan ruhy-ahlak gymmatlyklaryny aýawly saklamak, ata-babalarymyzdan miras galan milli däp-dessurlarymyzy yzygiderli ösdürmek, sahawatlylyk, hoşniýetlilik, ynsanperwerlik ýaly asylly ýörelgelerimizden ugur alýar.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň