Soňky habarlar

Archive news

Kabulda Türkmenistanyň Prezidenti OYR-nyň Ýerine ýetiriji häkimiýetiniň başlygy bilen gepleşikler geçirdi

22:5627.08.2015
0
1068
Kabulda Türkmenistanyň Prezidenti OYR-nyň Ýerine ýetiriji häkimiýetiniň başlygy bilen gepleşikler geçirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Owganystan Yslam Respublikasyna resmi saparynyň barşynda OYR-nyň Ýerine ýetiriji häkimiýetiniň başlygy Abdulla Abdulla bilen gepleşikler geçirdi. Duşuşyk “Sepidar” köşgünde geçirildi.

Owganystan Yslam Respublikasynyň Ýerine ýetiriji häkimiýetiniň başlygy belent mertebeli türkmen myhmany bilen mähirli salamlaşyp, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň bu gezekki saparynyň we onuň çäklerinde ýokary derejede geçirilen ikitaraplaýyn gepleşikleriň uly ähmiýetiniň bardygyny belledi. Gepleşikleriň jemleri boýunça gazanylan möhüm ylalaşyklar iki goňşy ýurduň hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine gönükdirilendir.

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowa öz ýurdunyň parahatçylykly durmuşyny we durmuş-ykdysady ösüşini berkitmekde şu ýyllaryň dowamynda berýän ägirt uly goldawy üçin hoşallyk bildirip, Owganystanyň Ýerine ýetiriji häkimiýetiniň baştutany Türkmen Lideriniň öňe sürýän möhüm başlangyçlarynda owgan meselesiniň oňyn çözülmegine bolan möhüm çemeleşmeleriniň öz Watanynda parahatçylygyň we durnuklylygyň ýola goýulmagyny şertlendirjekdigine ynam bildirdi.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, halkara we sebitleýin syýasatyň möhüm meseleleri boýunça iki ýurduň garaýyşlary ýakyndyr ýa-da gabat gelýändir. Bu bolsa Türkmenistan bilen Owganystan Yslam Respublikasynyň arasynda iri halkara guramalarynyň, ilkinji nobatda bolsa, Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerinde ýola goýulýan ýygjam gatnaşyklar üçin esas döredýär. Ählumumy parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmek, häzirki zamanyň wehimleriniň öňüni almak we olara garşy göreşmek maksady bilen, durmuşa geçirilýän tagallalaryň utgaşdyrylmagyny möhüm wezipeleriň hatarynda goýup, Türkmenistan we Owganystan oňyn halkara başlangyçlary we teklipleri goldaýarlar hem-de olaryň iş ýüzünde durmuşa geçirilmegi babatda hyzmatdaşlyk edýärler.

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň öz tarapyndan Owganystandaky ýagdaýyň parahatçylykly ýol bilen we syýasy serişdeler arkaly, şol sanda Aşgabatda ýerleşýän BMG-niň öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Merkezi Aziýa üçin sebit merkeziniň ähli mümkinçiliklerini ulanmak bilen mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn tagalla etjekdigini nygtady.

Ýurdumyzyň Stambul prosessiniň çäklerindäki giň möçberli maksatnamanyň durmuşa geçirilmegine işjeň gatnaşýar diýip bellemek bilen, döwlet Baştutany Türkmenistanyň 2017-nji ýylda paýtagtymyzda Owganystan meselesi boýunça nobatdaky 7-nji sebitleýin ykdysady maksadyny geçirmäge taýýardygyny tassyk etdi.

Duşuşygyň barşynda birnäçe möhüm ugurlar boýunça döwletara gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmegiň geljekki ugurlary boýunça gyzyklanma bildirilýän pikir alyşmalar boldy.

Ýangyç-energetika we ulag-aragatnaşyk ulgamlaryndaky, has takygy, türkmen tarapynyň başlangyjy bilen öňe sürlen Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan halkara gaz geçirijisiniň we özara peýdaly hoşniýetli   goňşuçylyk hyzmatdaşlygynyň möhüm nyşany bolup durýan Türkmenistan-Owganystan-Täjigistan demir ýolunyň gurluşygy boýunça giň möçberli taslamalaryň iş ýüzünde ýerine ýetirilmegi bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Bu taslamalar durmuş-ykdysady taýdan möhüm ähmiýeti bardyr we olaryň durmuşa geçirilmegi Owganystanyň ykdysadyýetiniň ösmegini, täze iş orunlarynyň döremegi netijesinde owgan halkynyň durmuş derejesiniň ýokarlanmagyny şertlendirer.

Şeýle hem duşuşygyň barşynda türkmen elektroenergiýasynyň Owganystana ugradylýan möçberlerini artdyrmagyň mümkinçiliklerine üns berildi. Häzirki döwürde türkmen  elektroenergiýasy Owganystan Yslam Respublikasynyň demirgazyk welaýatlaryna ýeňillikli şertlerde ugradylýar. Şonuň bilen baglylykda, goşmaça energetiki kuwwatlyklaryň gurluşygynyň tamamlanmagy bilen, Türkmenistandan Owganystana ugradylýan elektroenergiýanyň möçberlerini has-da artdyrmak meýilleşdirilýär.

Ylym, bilim, medeniýet, sungat we beýleki ugurlar boýunça iki ýurduň arasyndaky netijeli hyzmatdaşlyk möhüm ugurlar hökmünde görkezildi. Owgan halkynyň parahatçylykly we durnukly durmuşa bolan gyzyklanmalaryny goldamak bilen, Türkmenistan mundan beýläk-de Owganystanyň durmuş-ykdysady we medeni ösüşine hemmetaraplaýyn kömek berer diýip, döwlet Baştutany belledi. 

Türkmenistanyň BMG tarapyndan Bitaraplyk derejesi iki gezek ykrar edilen ýeke-täk döwletdigini belläp, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Owganystan Yslam Respublikasynyň Ýerine ýetiriji häkimiýetiniň başlygyny şanly waka mynasybetli şu ýylyň dekabrynda Aşgabatda geçiriljek “Bitaraplyk syýasaty: parahatçylygyň, howpsuzlygyň we ösüşiň bähbidine halkara hyzmatdaşlygy” atly halkara maslahatyna we beýleki baýramçylyk çärelerine gatnaşmaga çagyrdy.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň