Welaýatlarda bugdaý oragyna başlanyljak seneler mälim boldy

22:0726.05.2023
0
19223
Welaýatlarda bugdaý oragyna başlanyljak seneler mälim boldy

Ozal habar berşimiz ýaly, şu gün Prezident Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi.

Mejlisiň barşynda ýurduň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer A.Ýazmyradow hasabatynyň çäklerinde bugdaý oragyny guramaçylykly geçirmek maksady bilen, möwsümde ulanyljak oba hojalyk tehnikalaryny, galla kabul ediş nokatlaryny we awtoulaglary taýýarlamak işleriniň dowam edýändigi, ussat daýhanlaryň, tejribeli hünärmenleriň, alymlaryň we mehanizatorlaryň gatnaşmagynda ýurduň welaýatlarynda tejribe maslahatlaryny geçirmäge taýýarlyk görülýändigi barada hem aýtdy.

Wise-premýer şeýle-de döwlet Baştutanyna hormatly ýaşulularyň gatnaşmagynda bugdaý oragyna başlamagyň senesini belläp, oňa ak pata bermek haýyşy bilen ýüzlendi.

Prezident Serdar Berdimuhamedow:

— Şu ýyl ýurdumyzyň welaýatlarynda gallanyň bol hasyly ýetişdirildi. Ýurdumyzyň Ahal, Lebap we Mary welaýatlarynda şu ýylyň 2-nji iýunynda, Balkan we Daşoguz welaýatlarynda bolsa 9-njy iýunda galla oragyna başlamaga ak pata berýärin. Hormatly ýaşulularymyzdan galla oragyna «Bismilla» bilen başlap bermeklerini haýyş edýärin.

Ýurdumyzyň zähmetsöýer gallaçy babadaýhanlaryna, ähli oba hojalyk işgärlerine berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny tüýs ýürekden arzuw edýärin.

Çäjiňize bereket, edermen gallaçy babadaýhanlar! — diýip belledi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň