Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklar ösdürilýär

11:3723.07.2015
0
1312

Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklar nebiti we gazy gaýtadan işlemek boýunça hyzmatdaşlygyň derejesinde ösdürilýär. Şu hepdede penşenbe we anna günlerinde Aşgabatda iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklara degişli gepleşikler geçiriler . olar ykdysady we söwda ulgamlaryna, şeýle hem ylmy-tehniki hem medeni hyzmatdaşlyga degip geçer.

Nebit çykaryş senagatynda gatnaşyklary giňeltmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşylar. Şeýle hem energetika, ulag, senagat, gurluşyk, daşky gurşawy goramak, oba hojalygy ýaly pudaklardaky gatnaşyklara garalar. Bilim, syýahatçylyk, sport, saglygy goraýyş ýaly wajyp ulgamlar hem ýatdan çykarylmaz.

Türkmenistan üçin Russiýa öňdebaryjy hyzmatdaş bolup durýar. Russiýa Federasiýasynyň barha köp şäherleri onuň bilen hyzmatdaşlygy ýola goýýar. Gürrüň Tatarystan, Astrahan we Swerdlowsk oblastlary, Sankt-Peterburg barada barýar. Türkmenistanyň çäginde Russiýanyň serişdeleriniň hasabyna 190-dan gowrak kärhananyň işi ýola goýuldy.

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan nebit ýataklary boýunça dünýäde 4-nji orny eýeleýär we Russiýanyň esasy hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýar. Şeýle hem gaz Günbatar ýurtlaryna we ýakyndaky daşary döwletlere ugradylar. Soňky ýyllarda ýurduň ykdysadyýeti ösüş depgini üzül-kesil ýokarlandy.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň