Arhiw

Türkmenistanyň taekwondo ýygyndysy Merkezi Aziýanyň birinji çempionatynda 10 medal gazandy

16:2519.03.2023
0
16394
Türkmenistanyň taekwondo ýygyndysy Merkezi Aziýanyň birinji çempionatynda 10 medal gazandy

Taekwondonyň ITF görnüşi boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň 13 wekili Özbegistanyň Daşkent şäherinde geçirilen Merkezi Aziýanyň birinji çempionatynda 10 medal gazandy.

Türkmen taekwondoçylarynyň gazanan medallarynyň 6-sy altyn, biri kümüş, 3-si bolsa bürünç medaldyr. Şunda Ýalkap Köşüliýewiň milli ýygynda iki altyn medaly getirendigini aýratyn aýtmak gerek. Ýetginjekleriň arasynda ýaryşan türgenlerden Ý.Köşüliýew hem tul, hem sparring görnüşinde 2 altyn medaly gazandy. Goşa medally türgenleriň ýene biri Daýançmyrat Gaýypowdyr. Tul boýunça ýaryşlarda hormat münberiniň üçünji basgançagyna çykan türgen tutluşykdyr sparringde altyn medalyň eýesi boldy.

Türkmenistanyň milli ýygyndysyna Mähri Agaýewa, Annamyrat Goşanyýazow, dagylar hem altyn, Orazmyrat Çaryýew kümüş, Goşanyýaz Durdyýew, Sapar Myradow dagylar bürünç medal bilen goşant goşdular. Şeýle hem tul boýunça ýaryşlarda Türkmenistanyň ýygyndysy altyn medala mynasyp boldy.

Ýaryşa Türkmenistandan, Özbegistandan, Gazagystandan, Gyrgyzystandan we Täjigistandan jemi 532 türgen gatnaşdy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň