11-nji iýulda Türkmenistanda ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine girmek isleýän ýaşlardan resminamalar kabul edilip başlandy

07:2615.07.2015
0
5151
11-nji iýulda Türkmenistanda ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine girmek isleýän ýaşlardan resminamalar kabul edilip başlandy

Geçen şenbe güni, 11-nji iýulda Türkmenistanda ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine girmek isleýän ýaşlardan resminamalar kabul edilip başlandy.

Şu ýyl ýigitleriň we gyzlaryň 15 müňden gowragy bu okuw mekdepleriniň birinji ýyl talyplary bolar. Geçen ýyl bilen deňeşdirilende, talyp orunlarynyň sany 896 adama artdyryldy. Bu orunlar ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň birnäçesinde täze hünärleriň sekizisiniň açylmagy, täze orta hünär okuw mekdepleriniň ikisiniň döredilmeginiň hasabyna emele geldi.

Täze okuw ýylynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde açylmagy meýilleşdirilýän täze hünärleriň atlary hem Türkmenistanyň ykdysady ösüş babatda döwrebap nusgany seçip alandygyny görkezýär. Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynda “Ykdysady kibernetika”  hünäri, Türkmen döwlet ulag we aragatnaşyk institutynda “Gämi gurluşygy we umman tehnikasy”  hem-de “Radioelektron ulgamlary we toplumlary”  hünärleri, Türkmenistanyň döwlet energetika institutynda “Elektrik we ýylylyk öndürmegiň tehnologiýasy” hünäri, Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynda “Aýnanyň we sitallaryň himiki tehnologiýasy” hünäri, Halkara nebit we gaz uniwersitetinde “Gazylyp alynýan peýdaly magdan känlerini özleşdirmek”  hünäri peýda bolar.

Mundan başgada Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň harby lukmançylyk fakultetinde “Arassaçylyk we keselleriň ýaramagyna garşy göreşmek işi “hünäri”,  Türkmen milli konserwatoriýasynda “Opera sungaty”  hünäri açylar.

Umuman, şu ýyl ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine 7 müň 128 adamy kabul etmek meýilleşdirilýär, ol geçen ýyldakydan 267 adam köpdür.

Ýurdumyzyň bilim ulgamyny ösdürmegiň beýleki bir möhüm ugry orta hünär bilimi bilen baglydyr. Şunuň bilen baglylykda, milletiň Lideri Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrliginiň we Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň garamagynda orta hünär okuw mekdeplerini döretmek baradaky çözgüdi kabul etdi. Bu okuw mekdepleri täze okuw ýylyndan işläp başlar. Politehniki orta hünär okuw mekdebine 6 hünär boýunça 150 alam,  Neşirýat-çaphana orta hünär okuw mekdebine 3 hünär boýunça 45 adam kabul etmek göz öňünde tutulýar.

Şeýlelikde, şu ýyl ýurdumyzyň orta hünär okuw mekdeplerine 8 müň 342 adam kabul etmek meýilleşdirilýär. Bu bolsa geçen ýyldakydan 629 adam köpdür. Mundan başga-da, okuwçylaryň 30 müňüsi  başlangyç hünär okuw mekdepleriniň 77-sinde bilim alar.

Daşary ýurtlaryň esasy hünär okuw mekdepleriniň binýadynda ýokary hünärli türkmen hünärmenlerini taýýarlamagyň tejribesi hem bilim ulgamynda  halkara hyzmatdaşlygynyň kuwwatyndan netijeli peýdalanylýandygynyň aýdyň subutnamasy bolup durýar.

Şu ýyl ýurdumyzyň ýokary we orta hünär mekdepleri bilen birlikde, 14-nji iýuldan türkmen ýaşlaryny Belarus Respublikasynyň hem-de Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine kabul etmek işi hem başlandy.  Gürrüň Lebap welaýatyndaky Garlyk  dag-magdan toplumy  we Balkan welaýatynyň Garabogaz şäherinde gurulýan “Garabogazkarbamid”  zawody, şeýle hem birnäçe pudaklaýyn kärhanalar üçin ýokary hünärli türkmen hünärmenlerini taýýarlamak barada barýar.

Belarus döwlet tehnologiki hem-de Belarus milli tehniki uniwersitetleriniň  ýaşlarymyza hödürleýän hünärleriniň arasynda organiki däl maddalaryň, serişdeleriň we enjamlaryň  tehnologiýasy, himiýa önümçiliginiň we gurluşyk serişdeleri kärhanalarynyň maşynlary we apparatlary,  gazylyp alynýan peýdaly magdan känini işläp taýýarlamak (ýerasty),  dag maşynlary we enjamlary,  önümçiligi we tehnologik prosesleri awtomatlaşdyrmak,  elektroenergetiki ulgamlar we torlar,  metrologiýa, standartlaşdyrmak we sertifikatlaşdyrmak hünärleri bar.

Resminamalar Türkmenabat şäherindäki S.Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda  kabul edilýär, şol ýerde Lebap we Mary welaýatlarynda ýaşaýan ýaşlar üçin giriş synaglary geçiriler. 

“Türkmenhimiýa”  döwlet konserniniň Türkmenabat şäherindäki tehniki orta hünär okuw mekdebinde Belarus Respublikasynyň Soligorsk döwlet dag-himiýa orta hünär okuw mekdebine girmäge isleg bildirýän türkmen ýaşlaryndan resminamalar kabul edilýär hem-de şu ýerde  giriş  synaglary geçiriler. Bu orta hünär okuw mekdebiniň berýän hünärleriniň arasynda gazylyp alynýan peýdaly magdan känini işläp taýýarlamak (ýerasty), dag maşynlary we enjamlary,  gazylyp alynýan peýdaly magdanlary baýlaşdyrmak we gaýtadan işlemek hünärleri bar.

Türkmen döwlet ulag we aragatnaşyk institutynyň Türkmenbaşy şäherinde ýerleşýän ulaglar fakultetiniň suw ulagy bölüminde Balkan, Mary we Lebap welaýatlarynda ýaşaýan ýaşlardan Kazanyň milli barlag tehnologiýa uniwersitetine iki hünär – organiki däl maddalaryň himiki tehnologiýasy, himiýa önümçiliginiň maşynlary we apparatlary hünärleri boýunça resminamalar kabul edilýär. 

Şu çäreleriň çäklerinde Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde Rumyniýanyň ýokary okuw  mekdeplerine türkmen ýaşlaryny seçip almak işi amala aşyryldy. Şol ýokary okuw mekdepleri hünärleriň ýigrimä golaýyny – senagat we raýat gurluşygy, binagärlik,  saglygy bejeriş işi, sport lukmançylygy, gimnastika, logistika, ykdysadyýet, hereketi dolandyşyr ulgamy we nawigasiýa, ýol hojalygy we demir ýol ulagy gurluşygy,  halkara suw hukugy, gallany saklamagyň we gaýtadan işlemegiň tehnologiýasy, galla, konditer, unaş önümlerini we azyk goşundylaryny  öndürmegiň tehnologiýasy  we beýleki hünärleri hödürleýär.

Ýokary okuw mekdeplerine, şeýle hem mugallymçylyk, lukmançylyk, medeniýet we maliýe-ykdysady ugurlar boýunça orta hünär okuw mekdeplerine resminamalar  Aşgabat şäherinde hem-de welaýat merkezlerinde 27-nji iýula çenli kabul ediler, giriş synaglary 30-njy iýuldan 22-nji awgusta çenli geçiriler. Hojalyk hasaplaşygyndaky orta hünär okuw mekdeplerine resminamalar 19-njy awgusta çenli kabul ediler, giriş synaglary bolsa 21-nji awgustdan 26-njy awgusta çenli geçiriler. 

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň