Türkmenistanyň Prezidenti 18-nji iýulda halkymyzyň milli baýramy bolan Oraza baýramyny bellemek we şol güni iş güni däl diýip yglan etmek baradaky Permana gol çekdi

15:3014.07.2015
0
414
Türkmenistanyň Prezidenti 18-nji iýulda halkymyzyň milli baýramy bolan Oraza baýramyny bellemek we şol güni iş güni däl diýip yglan etmek baradaky Permana gol çekdi

Türkmenistanyň Prezidenti 18-nji iýulda halkymyzyň milli baýramy bolan Oraza baýramyny bellemek we şol güni iş güni däl diýip yglan etmek baradaky Permana gol çekdi.
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mähriban halkymyzyň bitewüligini, agzybirligini we jebisligini has-da berkitmek, türkmen halkynyň köpasyrlyk däp-dessurlaryna aýawly çemeleşmek, gymmatly ruhy baýlyklarymyzy gorap saklamak, şeýle hem «Oraza baýramyny bellemek hakynda» Türkmenistanyň Prezidenti Permana gol çekdi.

Permana laýyklykda, şu ýylyň 18-nji iýulynda eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ähli edaralarda, kärhanalarda we guramalarda halkymyzyň milli baýramy bolan Oraza baýramyny bellemek we şol güni iş güni däl diýlip yglan edildi.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň