2015/2016-njy okuw ýyly üçin Seýitnazar Seýdi adyndaky türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda talyplyga dalaşgärleriň resminamalaryny kabul etmek başlandy

02:3614.07.2015
0
9389
2015/2016-njy okuw ýyly üçin Seýitnazar Seýdi adyndaky türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda talyplyga dalaşgärleriň resminamalaryny kabul etmek başlandy

SEÝITNAZAR SEÝDI ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET MUGALLYMÇYLYK INSTITUTY

2015/2016-njy okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär

1. Fizika we matematika (hünärler: fizika; matematika).

2. Tebigy bilimler (hünärler: himiýa; biologiýa; geografiýa).

3. Ynsanperwerlik-durmuş bilimleri (hünärler: taryh; başlangyç bilimiň mugallymçylygy, psihologiýa; mekdebe çenli bilim we terbiýe).

4. Dil we edebiýat (hünärler: türkmen dili we edebiýaty; rus dili we edebiýaty; iňlis dili we edebiýaty).

Instituta Türkmenistanyň umumy orta ýa-da orta hünär bilimli, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlary Lebap, Mary, Daşoguz welaýatlarynyň merkezlerinde 2015-nji ýylyň 11-27-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

- bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;

- bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

- umumy orta (ýa-da orta hünär) bilim baradaky resminama (asyl nusgasy);

- Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

- soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

- 3x4 möçberde alty sany fotosurat;

- işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

- giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda artykmaçlyklardan peýdalanýan okuwa girýän ýylynda mekdep okuwçylarynyň dersler boýunça döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, umumybilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklerine gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýän ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýär we nusgalaryny tabşyrýar:

- şahsy pasportyny;

- Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähaty.

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek institutda (Türkmenabat şäheri) aşakdaky möhletlerde geçirilýär:

 • Mary welaýaty — iýul aýynyň 31-i - awgust aýynyň 1-i; 4-i we 6-sy günleri
 • Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 2-3-i, 5-i we 7-si günleri
 • Lebap welaýaty — awgust aýynyň 8-9-10-y, 11-12-si we 13-i günleri

Giriş synaglary aşakdaky dersler boýunça geçirilýär:

 • fizika hünäri — fizika, matematika, Türkmenistanyň taryhy;
 • matematika hünäri — matematika, fizika, Türkmenistanyň taryhy;
 • himiýa hünäri — himiýa, biologiýa, Türkmenistanyň taryhy;
 • biologiýa hünäri — biologiýa, himiýa, Türkmenistanyň taryhy;
 • geografiýa hünäri — geografiýa, türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;
 • taryh hünäri — Türkmenistanyň taryhy, türkmen dili we edebiýaty, jemgyýeti öwreniş;
 • başlangyç bilimiň mugallymçylygy, psihologiýa hünäri - türkmen dili we edebiýaty, matematika, Türkmenistanyň taryhy;
 • mekdebe çenli bilim we terbiýe hünäri - türkmen dili we edebiýaty, matematika, Türkmenistanyň taryhy;
 • türkmen dili we edebiýaty hünäri — türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy, jemgyýeti öwreniş;
 • rus dili we edebiýaty hünäri — rus dili we edebiýaty, türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;
 • iňlis dili we edebiýaty hünäri — iňlis dili, türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy.

Dersler boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Degişli diller boýunça geçirilýän dil derslerinden başga ähli dersler boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler ondan soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglarynyň netijeleri boýunça deň mukdarda baha alanlardan talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan aşakda görkezilenler peýdalanýarlar:

- mugallymçylyk mekdebini tamamlan we mugallymçylyk ugrundan 2 ýyldan az bolmadyk iş tejribeleri bolanlar;

- harby gullugy tamamlap gelenler.     

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň salgysy: Türkmenabat ş., Şabende köçesi, 7; tel.: 3-25-50, 3-04-18.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň