Täzelikler

Архив новостей

Türkmen uşuçylarynyň Tblisidäki üstünlikleri

15:4810.07.2015
0
1289
Türkmen uşuçylarynyň Tblisidäki üstünlikleri

Biziň türgenlerimiz golaýda Gruziýanyň paýtagty Tbilisi şäherinde geçirilen uşu söweş sungaty boýunça 8-nji halkara ýaryşynda uly üstünlige eýe boldular: Türkmenistanyň sport gazananlarynyň üsti sekiz medal bilen ýetirildi. Olaryň üçüsi altyn, ikisi kümüş we üçüsi bürünç medallardyr.

Ýaryşa 9 ýurtdan – Russiýadan, Türkiýeden, Eýrandan, Bolgariýadan, Hindistandan, Azerbaýjandan, Gazagystandan we beýleki ýurtlardan dürli ýaşdaky türgenleriň 400-e golaýy gatnaşdy. Medallar ugrundaky bäsleşik iki görnüşde — sanda (başa-baş duşuşyklar) we taolu (toplumlaýyn maşklar) boýunça geçirildi.

Erkekleriň arasynda 60 kilograma çenli agram derejesinde aşgabatly Çarygylyç Tagangylyjow ýeňiş gazandy. Ol erkekleriň toparynda üstünlikli çykyş edip, altyn medala barýan ýolda ol gruziýaly türgenleriň ikisinden, finalda bolsa Eýranyň örän güýçli türgeninden üstün çykdy. Çarygylyç aýgytlaýjy duşuşygyň birinji böleginde garşydaşyndan asgyn geldi,  ýöne soňky iki tapgyrda eýranly söweş sungatynyň ussadyny ýeňmegi başardy.  

Altyn medaldan başga-da, ýaryşy guraýjylar Ç.Tagangylyjowa ýörite baýragy — “Gowy tehnikasy üçin” diýen baýragy gowşurdylar. Munuň özi kanunalaýyk ýagdaýdyr, çünki tälimçi Ýazmyrat Annamyradowyň şägirdi halkara bäsleşiklerinde ýekeje gezek hem utulmady. Ç.Tagangylyjow daşary ýurtlarda geçirilen ýaryşlaryň sekizisine gatnaşyp, olaryň ählisinde altyn medala eýe boldy. Bu haýran galdyryjy ýokary görkeziji onuň geljekde hem üstünlikli çykyş etjekdigine şaýatlyk edýär. Zehinli türkmen türgeni Tbiliside eýýäm ikinji gezek üstünlik gazanmagy başardy. Ol bu ýerdäki ilkinji ýeňşine geçen ýyl mynasyp bolupdy.

Erkekleriň arasyndaky ýene-de bir baýraga daşoguzly türgen Saparmyrat Janaýew eýe boldy. Tälimçi Döwletgeldi Sapardurdyýewiň şägirdi 65 kilograma çenli agramlyk derejede ýeňiş gazandy.

Marydan Mekan Paltaýew (tälimçisi Sylap Ataýew) Türkmenistanyň toparyna üçünji ýeňşi getirdi. Ol 14-15 ýaşly türgenleriň arasynda 60 kilograma çenli agramlyk derejede tapawutlanmagy başardy.

Aşgabatly Nurmyrat Babaýew (75 kilograma çenli agramlyk derejede) we Baýrammyrat Babaýew (52 kilograma çenli agramlyk derejede) kümüş medala mynasyp boldular. Paýtagtymyzdan Bäşim Geldiýew (60 kilograma çenli agramlyk derejede), şeýle hem Daşoguzdan Aýgözel Gurbangeldiýewa (48 kilograma çenli agramlyk derejede) we Merjen Saparowa (52 kilograma çenli agramlyk derejede) hormat münberiniň üçünji basgançagyna çykmagy başardylar.

Häzirki wagtda türkmen uşu ussatlary iri halkara ýaryşlarynyň birnäçesine taýýarlyk görýärler. Olaryň hatarynda Hytaý Halk Respublikasynda awgust aýynyň başynda geçiriljek ýetginjekleriň arasyndaky 8-nji Aziýa çempionaty bar. Sentýabr aýynda Eýranyň paýtagty Tähran şäherinde “Persiýanyň Kubogy” ugrundaky bäsleşik, noýabr aýynda bolsa Jakartada (Indoneziýa) erkekleriň we zenanlaryň arasynda dünýä çempionaty geçiriler.        

 Bu barada TDH-nyň berýän habarynda aýdylýar.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň