Archive news

Şu gün Gazagystanyň Prezidenti öz 75 ýyllyk ýubileýini belleýär

17:2006.07.2015
0
1233
Şu gün Gazagystanyň Prezidenti öz 75 ýyllyk ýubileýini belleýär

Gazagystanyň Prezidenti Nursultan Nazarbaýew şu gün öz 75 ýyllyk ýubileýini belleýär. Astana bolsa bu gün 17 ýyllygyny baýram edýär. Bu şähere paýtagt derejesi döwlet baştutanynyň teklibi bilen berlipdi.

2008-nji ýylda baýrama döwlet derejesi berildi — Paýtagtyň güni ýurt möçberinde dynç alyş güni bolup durýar. Duşenbe güni ýurduň muzeýleriniň köpüsinde prezidentiň ýubileýine bagyşlanyp sergiler geçirilýär. Nazarbaýewiň özi-de doglan gününi keýpiçaglykda garşylaýandygyny boýun aldy. “Hudaýa şükür, biziň ýurdumyzda asudalyk höküm sürýär” — diýip, syýasatçy TASS-a beren beýanatynda aýtdy.

Onuň sözlerine görä, onuň “şahsy meýillerine girmedik şu ýylda geçirilen wagtyndan öňki prezident saýlawlary hemmeler üçin ajaýyp netije bilen başlandy hem tamamlandy”.

Nazarbaýewiň respublikanyň  baştutanynyň wezipesinde 1989-njy ýyldan bäri eýeleýändigini ýatladýarys. 2010-njy ýyldan bolsa Milletiň lideri diýen resmi derejäni göterýär. 

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň