Türkmenistanyň Prezidenti bilen Ermenistan Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy

07:2930.06.2015
0
1187
Türkmenistanyň Prezidenti bilen Ermenistan Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy

29-njy iýunda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Ermenistan Respublikasynyň Prezidenti Serž Sargsýanyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

Dostlukly döwletiň Baştutany pursatdan peýdalanyp, türkmen Liderini doglan güni bilen tüýs ýürekden gutlady hem-de bagt, uzak ömür we ähli asylly başlangyçlarynda täze uly üstünlikleri tüýs ýürekden arzuw etdi.

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow gutlaglar we hoşniýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, soňky ýyllarda ösüşinde hil taýdan täze depgine eýe bolan türkmen-ermeni gatnaşyklarynyň netijeli häsiýetini nygtady.

Türkmenistanyň we Ermenistanyň Baştutanlary söhbetdeşligiň barşynda döwletara gatnaşyklarynyň ýokary derejesini kanagatlanma bilen belläp, gazanylan ikitaraplaýyn ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişi hem-de dürli pudaklarda netijeli özara gatnaşyklary giňeltmek üçin bar bolan mümkinçilikler babatda hyzmatdaşlyk etmegiň ileri tutulýan meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Şunuň bilen baglylykda, iki ýurduň uzakmöhletleýin bähbitlerine kybap gelýän özara peýdaly söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyny ösdürmek üçin amatly mümkinçilikleriň bardygy bellenildi.

Şunuň bilen birlikde, söhbetdeşler Türkmenistanyň hem-de Ermenistanyň halklarynyň arasynda gadymy dostluk we özara düşünişmek gatnaşyklaryny pugtalandyrmaga ýardam berýän medeni-gumanitar hyzmatdaşlygynyň ähmiýetli ornuny nygtadylar.

Taraplar özara gyzyklanma döredýän sebit we halkara häsiýetli wajyp meseleleriň birnäçesi boýunça pikir alyşdylar. Türkmen Lideri şu ýylyň   ýurdumyz üçin hemişelik Bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 20 ýyllygy bilen alamatlanandygyny aýdyp, Ermenistan Respublikasynyň Baştutanyny bu şöhratly senä bagyşlanan Halkara maslahatyna çagyrdy.

Telefon arkaly söhbetdeşligiň ahyrynda Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Serž Sargsýan iki tarapyň hem hoşniýetli erkine, özara hormat goýmak we netijeli hyzmatdaşlyk  etmek ýörelgelerine esaslanýan däp bolan dostlukly türkmen-ermeni gatnaşyklarynyň  yzygiderli ösdüriljekdigine ynam bildirdiler.

Hoşlaşanlarynda iki ýurduň Liderleri birek-birege saglyk we üstünlik, Türkmenistanyň we Ermenistanyň halklaryna bolsa parahatçylyk, rowaçlyk we gülläp ösüş baradaky arzuwlaryny aýtdylar.  

Telefon arkaly söhbetdeşlik ermeni tarapynyň başlangyjy boýunça geçirildi.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň