Türkmenistanyň Prezidenti Bakuda geçirilýän “Baku — 2015” ilkinji Ýewropa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşar

08:2112.06.2015
0
372

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Baku şäherine ugraýar, döwlet Baştutanymyz Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ylham Aliýewyň çagyrmagy boýunça hormatly myhman hökmünde “Baku — 2015” ilkinji Ýewropa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşar.

Häzirki döwürde sport dünýä halklarynyň hoşniýetli erk-isleglerini baglanyşdyrýan özboluşly dostluk köprüsi bolmak bilen, özara bähbitli hyzmatdaşlyk üçin giň mümkinçilikleri açýar. Dürli medeniýetleriň we sebitleriň jebisleşmeginde barha uly orun eýelemek bilen, sport parahatçylygyň pugtalandyrylmagyna we ählumumy bagtly geljegiň bähbidine oňyn gatnaşyklary ýola goýmaga hyzmat edýär.

Aziýanyň Olimpiýa geňeşiniň Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny 2017-nji ýylda Aşgabatda geçirmek barada çözgüdi kabul etmegi Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň belent halkara abraýynyň, onuň sport ulgamynda gazanýan ýokary netijeleriniň nobatdaky ykrarnamasydyr. Türkmenistanyň Orta Aziýa döwletleriniň arasynda şeýle iri sport çärelerini geçirmek hormatyna eýe bolan ilkinji ýurtdygyny bellemek buýsançlydyr.

Mälim bolşy ýaly, Aziýa we Okeaniýa ýurtlaryndan müňlerçe türgenleriň çykyş etjek bu sport ýaryşlary üçin ýörite ak mermerli türkmen paýtagtynda sebitde iň iri köpugurly sport toplumy bina edilýär. Ýakyn geljekde bina edilýän ajaýyp sport desgalary diňe bir Aziada — 2017-niň geçiriljek ýerine öwrenmek bilen çäklenmän, eýsem, eýýäm iri halkara ýaryşlarynda ýokary netijeler görkezýär türkmen türgenleri üçin ähli şertler döredilen türgenleşik meýdançasy bolup hyzmat eder. 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň