Türkmenistanyň Prezidenti “Kazakstan temir joly” paýdarlar jemgyýetiniň müdiriýetiniň başlygyny kabul etdi

06:5109.06.2015
0
899
Türkmenistanyň Prezidenti “Kazakstan temir joly” paýdarlar jemgyýetiniň müdiriýetiniň başlygyny kabul etdi

8-nji iýunda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow “Kazakstan temir joly” paýdarlar jemgyýetiniň müdiriýetiniň başlygy Askar Mamini kabul etdi.

Hususan-da, ulag pudagy ýaly strategiki ugurda hyzmatdaşlygy giňeltmegiň geljegi ara alyp maslaşahlaşmagyň aýratyn meselesi boldy, bu ugry ösdürmäge iki ýurt hem uly ähmiýet berýär. Gazagystan-Türkmenistan-Eýran halkara demir ýolunyň gurluşygy üstünlikli ösdürilýän hyzmatdaşlygyň aýdyň mysalydyr, bu demir ýol häzirki wagtda gurluşygy amala aşyrylýan “Demirgazyk-Günorta” halkara ähmiýetli ulag geçelgesiniň möhüm bölegi bolar.

Geçen ýylyň dekabr aýynda üç ýurduň arasynda demir ýol gatnawynyň açylmagy yklymüsti gatnawlaryň täze köprüsine öwrülip, Ýewraziýa yklymynda bitewi ulag ulgamyny ösdürmäge uly goşant boldy.

Duşuşygyň çäklerinde “Kazakstan temir joly” paýdarlar jemgyýetiniň müdiriýetiniň başlygy Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowa sebitde ulag-logistika ulgamyny mundan beýläk-de ösdürmek boýunça taslamalary, hususan-da, hazarüsti we “Demirgazyk-Günorta” ugry boýunça üstaşyr gatnawlary giňeltmek hem-de ýük gatnatmagyň möçberini artdyrmak we logistika hyzmatyny ýola goýmak boýunça taslamalary hödürledi.

Deslapky hasaplamalar boýunça sebitde söwda gatnaşyklarynyň işjeňleşdirilmegini nazara almak bilen, eýýäm 2020-nji ýyla çenli Gazagystan-Türkmenistan-Eýran ugry boýunça ýük daşalyşynyň möçberi 15 million tonna ýetirilip bilner. Munuň özi degişli üstaşyr girdejileri, bilelikdäki işlerden özara bähbitleri almaga we taslama gatnaşýan ýurtlaryň ykdysadyýetleriniň durnuklylygyny ýokarlandyrmaga ýardam eder, şol ýurtlaryň Pars aýlagynyň portlaryna hem-de geljegi uly Hindistanyň bazaryna çykmagy üpjün ediler.

Hytaýdan “Demirgazyk-Günorta” we “Günbatar-Gündogar” ulag geçelgeleriniň üsti bilen üstaşyr gatnawlary ep-esli artdyrmagyň mümkinçiliklerini nazara almak bilen, Lýanýungan portunyň (Hytaý Halk Respublikasy) mümkinçiliklerini peýdalanmak arkaly ýük gatnawlaryny ösdürmek boýunça taslama hem ýokary gyzyklanmalara eýe bolýar.

Jenap Askar Mamin türkmen Lideriniň döwletara gatnaşyklaryny deňhukuklylyk we özara hormat goýmak ýörelgeleri esasynda ýola goýmaga oňyn çemeleşýändigi, sebitiň ýurtlarynyň hyzmatdaşlygyny diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek boýunça öňe sürýän başlangyçlary üçin hoşallyk bildirip, kuwwatly ulag-üstaşyr düzümini kemala getirmäge gönükdirilen we eýýäm durmuşa geçirilen hem-de amala aşyrmaga taýýarlanylýan iri möçberli taslamalaryň diňe bir özara bähbitli ykdysady hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de giňeltmäge ýardam bermek bilen çäklenmän, goňşy halklaryň arasyndaky dost-doganlyk gatnaşyklarynyň pugtalandyrylmagyna ýardam etjekdigine ynam bildirdi.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň