Türkmenistan GDA-nyň hökümet baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşar

10:1530.05.2015
0
451

Türkmenistan şu ýylyň 29-njy maýynda Gazagystan Respublikasynyň Akmola welaýatynyň Burabaý şäherçesinde geçiriljek Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň hökümet baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşar. Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça biziň ýurdumyza wise-premýer S. Satlykow wekilçilik eder diýlip, “Türkmenistan: altyn asyr” elektron neşiriniň habarynda aýdylýar. 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň