Türkmenistanly talyplar “akylly öý” taslamasynyň üstünde işleýärler we robotlary döredýärler

15:0426.05.2015
0
567
Türkmenistanly talyplar “akylly öý” taslamasynyň üstünde işleýärler we robotlary döredýärler

Türkmen döwlet ulag we aragatnaşyk institutynda her okuw ýylynyň ahyrynda talyplaryň we mugallymlaryň, şeýle hem bu ýokary okuw mekdebiniň Ýaş alymlar geňeşiniň amala aşyrýan ylmy işleriniň jemini jemlemek adata öwrüldi — diýip, “Türkmenistan: Altyn asyr” elektron neşiri habar berýär.

Nobatdaky ylmy teklipleriň hatarynda, olaryň tanyşdyrylyşy Türkmenistanda bellenilýän ylymlar gününde – 12-nji iýunda geçiriler. Onda durmuş tehnikasynyň ýagdaýynyň aralyk gözegçiligi, temperaturasy ýa-da jaýlardaky çyglylygyň derejesi we inženerçilik torunyň işlemegi göz öňünde tutulýar. Aragatnaşyk moduly maglumatlary kabul edýär we maglumatlary mikrobarlagça berýär. Ol bolsa iberijiniň telefon belgisini barlaýar, ondan soňra bolsa SMS-tabşyryklary ýerine ýetirýär. 

Beýleki bir täzeçillik başlangyjy robot tehnikasyna degişlidir.Bu ýokary okuw mekdebiniň ýaş alymlary tarapyndan robotlar işlenilip taýýarlandy. Zatlary reňki boýunça saýlamak, duşuşyk, ýokary okuw mekdebine ilkinji sapar gelýänleri garşylamak, salamlaşmak we ekskursiýa işlerini etmek onuň wezipesine girýär. Şeýle hem hereket etmek, päsgelçilikleri aýlanyp geçmek we beýleki buýruklary ýerine ýetirmek tabşyrylandyr. 

TDUweAI Ýaş alymlar geňeşi eýýäm täsin taslamalaryň onlarçasyny teklip etdiler. Olaryň birnäçesine döwlet we halkara derejesinde ýokary bahalar berildi. Bu ýerde iki ýyl bäri gurnamada, gurluşykda we häzirki zaman ulag we aragatnaşyk ulgamynda ulanylýan elektron we programmalaýyn önümleriň önümçilik işini öwrenmäge kömek edýän mikrobarlaglary programmalaşdyrmak bilen bagly işler alnyp barylýar. 

Häzirki günde TDUweAI Ýaş alymlar geňeşiniň ylmy işläp taýýarlamalarynyň dördüsi Türkmenistanyň Döwlet intellektual eýeçiligi tarapyndan patentleşdirildi.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň