Aşgabat şäherinde “Türkmengaz” döwlet konserniniň Okuw merkeziniň binasy gurlar

23:4423.05.2015
0
1691
Aşgabat şäherinde “Türkmengaz” döwlet konserniniň Okuw merkeziniň binasy gurlar

Türkmenistanyň Prezidenti “Aşgabat şäherinde “Türkmengaz” döwlet konserniniň Okuw merkeziniň binasyny gurmak hakyndaky” Karara gol çekdi. “Türkmengaz” döwlet konserni Okuw merkeziniň binasynyň taslamasyny düzmek hem-de ony gurmak barada “Türkmennebitgazgurluşyk” döwlet konserni bilen şertnama baglaşar.

Häzirki zaman enjamlary, aragatnaşyk serişdeleri, şeýle hem ýörite gollanmalar bilen üpjün ediljek Okuw merkezi Arçabil şaýolunyň ugrunda gurlar. Onuň umumy ýaşaýyş jaýy paýtagtyň 8-nji kiçi etrapçasynda ýerleşer. Gurluşyk işlerine 2015-nji ýylyň maý aýynda başlanar. Binalar 2016-njy ýylyň dekabr aýynda ulanmaga doly taýýar edilip tabşyrylar.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň