Aşgabatda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-ukrain toparynyň mejlisi geçiriler

23:4123.05.2015
0
826
Aşgabatda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-ukrain toparynyň mejlisi geçiriler

Aşgabatda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-ukrain toparynyň nobatdaky mejlisi geçiriler. Mejlisiň gün tertibine iki ýurduň söwda-ykdysady, şeýle hem medeni-gumanitar ulgamdaky hyzmatdaşlyga degişli meseleleriniň  birnäçesi girizildi.

Türkmen-ukrain hyzmatdaşlygynyň soňky ýyllarda toplanan bilelikdäki işiň baý tejribesine we köpugurly   kuwwata eýedigini, şol kuwwatdan netijeli peýdalanmagyň bolsa, iki ýurduň we halklaryň bähbitlerine laýyk gelýändigini belläp, milletiň Lideri Hökümetara toparynyň mejlisini ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek barada görkezmeler berdi. 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň