“Kitaby dädem Gorkut” diýen gadymy türkmen eposynyň täze neşiri

05:4212.05.2015
0
1480
“Kitaby dädem Gorkut” diýen gadymy türkmen eposynyň täze neşiri

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Milli golýazmalar institutynda “Kitaby dädem Gorkut” diýen gadymy türkmen eposynyň täze neşiriniň tanyşdyryş dabarasy boldy.

Bu dabara gadymy türkmen eposynyň taryhyndaky şanly senä bagyşlandy. Şu ýyl Germaniýanyň Drezden şäheriniň gadymy golýazmalar gaznasynda “Kitaby dädem Gorkut” şadessanynyň has irki golýazmalarynyň ýüze çykarylanyna 200 ýyl dolýar. Soňra bu kitap dünýä medeniýetiniň altyn gaznasyna girdi we halk arasynda “Gorkut ata” ady bilen belli boldy. Ýüzýyllygyň dowamynda dünýäniň ylmy jemgyýetçiliginiň ünsüni özüne çekýän we dünýäniň dürli dillerine terjime edilen bu ajaýyp eposda gadymy oguz türkmenleriniň durmuş derejesi, medeniýeti, däp-dessurlary we ruhy dünýäsi baradaky gymmatly taryhy maglumatlar beýan edilýär.

Gadymy halk eposynyň täze neşiri Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Milli golýazmalar institutynyň ylmy topary tarapyndan eseriň Drezden nusgasy esasynda çapa taýýarlanyldy. Täze kitap ajaýyp bezegi bilen ýokary çap usulynda neşir edildi we onuň örän baý bezeg aýratynlyklary bar.

Kitabyň tanyşdyryş dabarasynda bellenilişi ýaly, türkmen halkynyň medeniýetini we milli mirasyny, dilini we taryhyny öwrenýän gündogarşynas alymlar halkymyzyň ajaýyp edebi mirasy bolan “Gorkut ata” eposy boýunça ylmy-barlag işlerini alyp barýarlar. Bu eser gözbaşyny gadymy döwürlerden alyp, asyrlaryň dowamynda türkmen halkynyň ruhy çelgisini alamatlandyrýar. Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe türkmen halkynyň baý edebi mirasyny, şol sanda “Gorkut ata” eposyny öwrenmek, saklamak hem-da wagyz etmek işi täze many-mazmuna eýe boldy.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň