Türkmenistanda ekerançylar üçin jogapkärli möwsüm dowam edýär

11:1710.05.2015
0
1016
Türkmenistanda ekerançylar üçin jogapkärli möwsüm dowam edýär

Türkmenistanda göz öňünde tutulan 545 gektar ýerde gowaça ekişi tamamlandy. Meýdanlaryň agramly böleginde eýýäm oňat gögeriş gazanyldy.

Şunuň bilen birlikde güýzlük bugdaýa ideg etmek we kabul ediş nokatlaryny we tehnikalary galla oragyna taýýarlamak işleri alnyp barylýar. Umuman, orak möwsüminde galla orujy kombaýnlaryň 1700-si işlediler. Ýük ulaglarynyň 6800-si orlan bugdaýyň kabul ediş nokatlaryna we elewatorlara daşalmagyny üpjün eder. Tehnikalara bejermek işlerini we ýangyç-çalgy ýag serişdelerini hem hasaba alanyňda, hyzmat etmek üçin mehanizmleşdirilen göçme brigadalaryň 350-si döredildi.

Mehanizatorlar we orak işlerine gatnaşýan beýleki işgärler üçin zerur bolan ähli şertler dörediler.

Türkmenistanyň ykdysady kuwwatyny we eksport mümkinçilikleriniň artmagynda bu oba hojalyk kompaniýasy uly ähmiýete eýedir. Ekerançylar ýetişdirilen bugdaý hasylyny diňe bir ýygnamak däl, eýsem, onuň ýitgisiz daşalmagy we aýawly saklanylmagy barada hem uly alada ediler.     

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň