“Ahal” Täjigistanyň “Istikloly” bilen boljak duşuşygyň öňüsyrasynda ýokary ligada ilkinji gezek çykyş edýän toparyň garşysyna geçirilen oýunda ýeňlişden halas boldy

01:1009.05.2015
0
1125
“Ahal” Täjigistanyň “Istikloly” bilen boljak duşuşygyň öňüsyrasynda ýokary ligada ilkinji gezek çykyş edýän toparyň garşysyna geçirilen oýunda ýeňlişden halas boldy

Baýramalyda “Energetik” “Türkmennebitönümleri” baş müdirliginiň “Ahalyny” kabul etdi. Bu Türkmenistanyň wise-çempiony we iki gezek Kubogynyň eýesi üçin AFK-nyň Kubogy ugrundaky ýaryşyň toparça böleginde 13-nji maýda Duşenbede “Istiklola” garşy geçiriljek duşuşygyň öňüsyrasyndaky soňky taýýarlyk boldy.

Bäş gün mundan ozal “Ahal” ýurdumyzyň häzirki çempiony “Altyn asyra” garşy 2-nji tapgyryň soňa geçirilen oýnunda soňky minutlarda ýeňşi elden giderdi — 1:1. Indi bolsa ahallylar nobatdaky duşuşygy hut şeýle hasap bilen tamamlap, ýene-de utuk ýitirdiler. Ýokary ligada ilkinji gezek çykyş edýän topara garşy oýnunda düzümde düýpli kynçylyk çekýän “Ahal” (geçen oýunda gyzyl petek görkezilen Gurban Annaýew)

1:0 ýeňlip gelýärdi. 51-nji minutda Azamat Açylow çep gyradan geçirilen pökgini kelle urgysy bilen derwezä gönükdirip, “Energetigi” öňe saýlady. Ýöne 77-nji minutda geçen möwsümiň iň netijeli hüjümçisi Mämmedaly Garadanow hasaby deňledi —1:1.

Bu duşuşykdan soň, “Ahal” 18 utuk bilen ikinji orunda barýar. Ýöne 9-njy maýda öz meýdanynda HTTU-ny kabul edýän “Balkanyň” onuň öňüne geçmäge mümkinçiligi bar.  

Maglumat toplamagy halaýanlara duşuşygyň sanlaryny we delillerini hödürleýäris.

 «Energetik» – «Ahal» – 1:1 (0:0)

8-nji maý. Baýramaly. «Sport desgasy». 500 tomaşaçy.

Pökgüleri geçirenler: Azamat Açylow 51 – Mämmedaly Garadanow 73.

Duýduryş alanlar: Mekan Çaryýew 69, Artýom Nikitenko 86, Kerim Hojaberdiýew 87 – Begli Meredow 74.

Emin: Mihail Litwinow.

Gözegçi emin: Mels Işmuhammedow.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň