Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň futzal ýygyndysy Aziýanyň kubogyndaky ilkinji utugyny gazandy

15:3129.09.2022
0
33276
Türkmenistanyň futzal ýygyndysy Aziýanyň kubogyndaky ilkinji utugyny gazandy

Türkmenistanyň futzal boýunça milli ýygyndysy Aziýanyň kubogy ― 2022-däki ilkinji utugyny gazandy. Türkmen futzalçylary Bahreýniň ýygyndysy bilen 4:4 hasabynda deňme-deň oýnadylar.

Şu gün El-Kuweýt şäherinde geçirilen duşuşygyň ilkinji 20 minudy biziň ildeşlerimiziň ýeňşi bilen tamamlandy. Olar birinji ýarymy 3:2 hasabynda öňde tamamladylar. Ikinji ýarymda garşydaşyň derwezesine ýene bir pökgi geçiren türkmen futzalçylary öz derwezesinde iki pökgi gördüler.

Şeýlelikde, Türkmenistanyň ýygyndysy iki duşuşykda toplan 1 utugy bilen heniz hem ýaryş tertibiniň dördüni basgançagynda. Ildeşlerimiziň çärýek finala çykmagy üçin Täjigistanyň ýygyndysynyň şu gün Özbegistandan we şenbe güni biziň ildeşlerimizden utulmagy gerek bolar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň