Soňky habarlar

Arhiw

«Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody» hünärmenleri işe çagyrýar

11:4126.09.2022
0
39499
«Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody» hünärmenleri işe çagyrýar

«Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody» AGPJ işleriň depginini güýçlendirýändigi sebäpli, degişli iş tejribesi bolan hünärmenleri we inženerleri işe çagyrýar

Zawod häzirki wagtda talap edýär:

 • gämi gurluşyk we şuňa degişli ugurlar boýunça inženerler (inžener-defektowşik, inžener-tehnolog, inžener-konstruktor, inžener-taslama düzüji);
 • önümçilik birleşiginiň brigadiri (ussasy);
 • sehleriň başlygy;
 • barlag-hil gözegçiligi boýunça inžener;
 • ýonujy-frezerçi;
 • enjamlaryň operatory;
 • elektrokebşirleýjiler;
 • gaz bilen kesijiler;
 • montažçylar.

Dalaşgärleriň degişli şahadatnamalar we resminamalar bilen tassyklanan iş tejribesi bolmaly.

Isleg bildirýän dalaşgärler maglumatlaryny «Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody» AGPJ-nyň saýtyna ugradyp bilerler.

Ýokary kwalifikasiýaly hünärmenler ýaşaýyş jaý bilen üpjün ediler. Ýaşaýan ýerinden gatnatmak üçin ulag bilen üpjün ediler. Zawodyň çäginde naharhana hem bar.

 • Salgysy: Balkan welaýaty, Türkmenbaşy ş, köç. Şagadam 8.
 • Habarlaşmak üçin telefon belgileri: +993 243 49441; +993 243 49541;
 • Faks: +993 243 49542
 • E-mail: balkanshipyard.tm@gmail.com

Saýlanan dalaşgärler gürrüňdeşlige çagyrlar.

Ozal habar berşimiz ýaly, Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ýediýyllyk Maksatnamasyna laýyklykda, «Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody» AGPJ-ne 2025-nji ýyla çenli gämileriň 12-sini gurmak bellenildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň