Soňky habarlar

Arhiw

«Buzly dag» baýramçylyk mynasybetli «5+1» aksiýasyny geçirýär

13:0524.09.2022
0
21506
«Buzly dag» baýramçylyk mynasybetli «5+1» aksiýasyny geçirýär

«Buzly dag» haryt nyşanly gazlandyrylan içgileri öndürýän «Täjir ýyldyzy» hususy kärhanasy baýramçylyk aksiýasyny yglan etdi. Aksiýada kärhananyň tarhun, apelsin, ýertudana, kola hem-de «Buratino» ýaly görnüşli içgilerinden 5 blok satyn alan müşderilere altynjy blok sowgat berilýär.

«Buzly dagyň» beýle mümkinçiliginden 30-njy sentýabra çenli peýdalanyp bolýar. Suwlaryň bir blogunda 6 sany gap gazly içgi bardyr. «Buzly dag» gazly içgilerini aksiýa esasynda kärhananyň şu salgyda ýerleşýän dükanyndan alyp bilersiňiz: Änew şäherçesi, Telekeçiler köçesi, 12-nji jaý.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: (+993 12) 21 62 68, (+993 12) 57 61 29, (+993 65) 66 02 25, (+993 65) 67 97 78.

Elektron poçta salgysy: buzlydag.drinks@bk.ru

«Buzly dag» haryt nyşanly suwlaryň kärhanasynda dürli hili datly tagamlary berýän gazlandyrylan içgiler, gazly we gazsyz arassa mineral suwlar öndürilýär. Içgileriň görnüşleriniň hatarynda Türkmenistanda uly isleg bildirilip satyn alynýan tarhun, armyt, «Buratino», tokaý miweleri, şeýle-de kola we fanta tagamly içgiler bar.

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň