Täzelikler

Архив новостей

Türkmenistan jemgyýetini demokratiýalaşdyrmak boýunça özgertmeleriň üstünlikli amala aşyrylýandygy dünýä bileleşiginde giň goldaw tapýar

05:5922.04.2015
0
727
Türkmenistan jemgyýetini demokratiýalaşdyrmak boýunça özgertmeleriň üstünlikli amala aşyrylýandygy dünýä bileleşiginde giň goldaw tapýar

Aşgabat, 21-nji aprelde Türkmenistanyň Mejlisinde biziň ýurdumyzda sapar bilen bolýan Latwiýa Respublikasyndan Ýewropa parlamentiniň deputaty hanym Iweta Grigule bilen duşuşyk geçirildi.

Duşuşygyň barşynda myhman milli parlamentiň düzümi we kanun çykaryjylyk işiniň ugurlary bilen tanyşdyryldy. Hususan-da, Türkmenistanyň Mejlisiniň adam hukuklaryny goramak, halkara we parlamentara gatnaşyklary meselelerine degilip geçildi.

Türkmen jemgyýetini demokratiýalaşdyrmak boýunça özgertmeleriň üstünlikli amala aşyrylmagynyň, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan işjeň daşary syýasatynyň dünýä bileleşiginiň giň goldawyna eýe bolýandygy bellenildi. Şeýle hem, ýurdumyzyň Mejlisiniň halkara hukuk kadalaryny milli-hukuk ulgamyna ornaşdyrmakda oňyn işi nygtalyp geçildi.

Ýewropanyň parlamenti bilen möhüm ugurlar boýunça hyzmatdaşlygyň ýagdaýyny we mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmak bilen, duşuşyga gatnaşyjylar oňyn gepleşikleriň mundan beýläk-de ösdürilmegine özara gyzyklanma bildirilýändigini tassykladylar.

***

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Ýewropa parlamentiniň deputaty hanym Iweta Grigule bilen geçirilen duşuşygyň barşynda hem  hyzmatdaşlygy giňeltmegiň mümkinçilikleri  söhbetdeşligiň esasy meselesi boldy.

Aşgabada saparynyň çäklerinde myhman 23-nji aprelde açylýan “Türkmen bedewi we dünýäniň seýisçilik sungaty” atly VII Halkara sergi-ýarmarkasyna, Türkmen bedewiniň baýramyna bagyşlanan çärelere gatnaşar, şeýle hem paýtagtymyzyň iri muzeýleriniň gymmatlyklary we ajaýyp künjekleri bilen tanşar. 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň