Türkmenistanyň BMG-niň gender deňligi boýunça düzüminiň Ýerine ýetiriji geňeşiniň agzalygyna saýlanmagyna bagyşlanan maslahat

22:2120.04.2015
0
976
Türkmenistanyň BMG-niň gender deňligi boýunça düzüminiň Ýerine ýetiriji geňeşiniň agzalygyna saýlanmagyna bagyşlanan maslahat

20-nji aprelde Aşgabadyň “Ýyldyz” myhmanhanasynyň mejlisler zalynda “Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe gender deňligi babatda gazanylan üstünlikler” şygary astynda dabaraly maslahat geçirildi. Ol ýurdumyzyň BMG-niň gender deňligi hem-de zenanlarynyň hukuklaryny we mümkinçiliklerini artdyrmak meseleleri boýunça düzüminiň Ýerine ýetiriji geňeşiniň agzalygyna saýlanylmagyna bagyşlandy.

Duşuşyga Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary, Hökümetiň agzalary, döwlet, ýerine ýetiriji häkimiýet we ýerli öz-özüni dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, ylym, bilim we medeniýet ulgamlarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň, şeýle hem BMGÖM, UNFPA, UNISEF ýaly halkara guramalarynyň wekilleri bar. 

Çykyş edenler Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe aýal-gyzlaryň alyp barýan köpugurly işlerini, ýurdumyzyň syýasy, ykdysady we medeni durmuşynda işjeň orun eýeleýändigini bellemek bilen, zenanlaryň döwletiň we jemgyýetiň durmuşyna doly we deňhukukly gatnaşmagynyň üpjün edilýändigini nygtadylar. Jemgyýetiň we döwletiň durmuşynyň ähli ulgamlarynda Türkmenistanyň aýal-gyzlarynyň doly deňhukuklylygy, ýurdumyzyň Konstitusiýasy, kanunlary, şeýle hem Türkmenistanyň gatnaşýan halkara konwensiýalary tarapyndan berilýän ähli hukuklaryny we mümkinçiliklerini amala aşyrmagy kepillendirilendir.        

Türkmenistanyň BMG-niň gender deňligi hem-de zenanlaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini artdyrmak meseleleri boýunça düzüminiň Ýerine ýetiriji geňeşiniň agzalygyna saýlanylmagyna ýokary baha bermek bilen, BMG-niň Türkmenistandaky Hemişelik   utgaşdyryjysy we BMGÖM-niň ýurdumyzdaky Hemişelik wekili hanym Jasinta Barrins bu wakanyň dünýä bileleşigi tarapyndan ýurdumyzyň döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň bu möhüm ulgamynda gazanýan üstünlikleriniň nobatdaky gezek ykrar edilmegine şaýatlyk edýändigini belledi. Zenanlaryň ýagdaýyna degişli halkara kadalaryny we ýörelgelerini amala aşyrmagyň toplumlaýyn çäreleri netijesinde uly netijeleri gazanmak bilen, Türkmenistan bu ugurda beýleki ýurtlar bilen hyzmatdaşlygy ösdürmäge mynasyp goşandyny goşýar. Biziň  ýurdumyzyň BMG-niň bu düzümine saýlanylmagy degişli syýasaty, ölçegleri we kadalary dünýä derejesinde taýýarlamaga we işläp düzmäge gatnaşmagy üçin uly mümkinçilikleri açýar. Gender deňliginiň möhümdigi onuň 2015-nji ýyldan soňky döwür üçin durnukly ählumumy ösüşiň maksatlarynyň biri hökmünde goşulmagynda  jemlenýär.

Gender deňligini gazanmak Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň aýrylmaz bölegi bolup durýar: aýal-gyzlary döwlet häkimiýeti we dolandyryş edaralarynyň işine işjeň çekmäge, olaryň bilim derejesini we hünär taýýarlygyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen milli kanunlar yzygiderli kämilleşdirilýär, degişli maksatnamalar işlenip taýýarlanylýar we amala aşyrylýar.  Şu ýyl Türkmenistan 2015-2020-nji ýyllar üçin gender deňligi boýunça hereketleriň milli meýilnamasyny amala aşyrmaga girişdi. Bu resminama aýal-gyzlary jemgyýetiň we döwletiň durmuşyna çekmek boýunça döwlet edaralarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň işine täze itergi berer.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň