Soňky habarlar

Arhiw

Gündogar Türkmenistanda gaz çykarmak boýunça meýilnama artygy bilen ýerine ýetirilýär

16:3319.08.2022
0
16941

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň gazçylary şu ýylyň ýedi aýy boýunça ýokary zähmet üstünliklerini gazandylar. Hasabat döwründe müdirlik boýunça tebigy gazyň önümçiligi 7 mlrd 214,6 mln kub metre barabar boldy, meýilnama 127% ýerine ýetirildi. Bu barada Nebitgaz neşiri ýazdy.

Geçen ýedi aýda Malaý-Bagtyýarlyk gaz geçirijisi boýunça 4 mlrd 466,5 mln kub metr «mawy ýangyç» iberildi. Şol bir wagtda harytlyk önümiň esasy bölegi Hytaýa iberildi.

«Kükürtli» önümçilik liniýasynyň hünärmenleri tarapyndan ýylyň başyndan bäri 5 mlrd 960,3 mln kub metr tebigy gaz öndürildi. Bu görkezijiler Malaý gaz känindäki gaz kompressor desgasynyň netijeli işiniň netijesinde gazanyldy.

Tebigy gazyň çykarylyşynyň möçberini artdyrmakada esasy düzüm bölekleriň biri hem hereketsiz guýulary abatlamak we işe girizmek bolup durýar. Ýerasty we guýulary düýpli abatlamak boýunça hünärmenler bu wezipäni üstünlikli ýerine ýetirýärler. Geçen döwürde hünärmenler tarapyndan 18 sany guýy abatlanyldy. Şol bir wagtda işleriň esasy bölegi Malaý, Kerpiçli, Böwrüdeşik gaz känlerinde ýerine ýetirildi. Geçen aýda Agarguýy meýdançasynda täze burawlanan №5 guýusy ulanyşa girizildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň